Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Yrittäjäkuljettaja - Yleistä

Yrittäjäkuljettajiin, jotka osallistuvat tieliikenteessä tapahtuvan kuljetustoiminnan harjoittamiseen, sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain yrittäjäkuljettajan työaikaa koskevia säännöksiä (320/2017). Yrittäjäkuljettajan työaikaan kuuluvien säännösten soveltamisen ulkopuolelle jäävät yrittäjäkuljettajat, jotka eivät kuulu ajo- ja lepoaika-asetuksen (EU) soveltamisalan piiriin. Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalasta lisää sivulla Ajo- ja lepoajat.

Lain tavoitteena on ylläpitää ja parantaa tieliikenteen ammattilaisten turvallisuutta ja terveyttä. Tavoitteena on myös edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua.

Laissa määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt liikenteessä. Laki sisältää määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä sekä työaikaa koskevista poikkeuksista teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.

Yrittäjäkuljettajan työaika saa olla keskimäärin 48 tuntia viikossa enintään neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Yhteenlaskettu työaika ei kuitenkaan saa viikon aikana ylittää 60:tä tuntia. Yhden työvuoron kokonaistyöaika ei saa ylittää 10 tuntia, mikäli kyseisenä työvuorona tehdään työtä 01–05. Näistä määräyksistä saa poiketa työstä johtuvista syistä, mutta poikkeaman syy on kirjattava.

Lisäksi yrittäjäkuljettaja ei saa työskennellä (käsittää ajoajan ja muun työn) ilman taukoa kuutta tuntia pidempään. Jos työaika on kuudesta yhdeksään tuntia, taukoa on oltava vähintään 30 minuuttia. Jos työaika ylittää yhdeksän tuntia, taukoa on oltava vähintään 45 minuuttia. Tauon voi jakaa useaan, vähintään 15 minuutin jaksoon.

Yrittäjäkuljettajalla on oltava kahdelta edelliseltä vuodelta työaikakirjanpito tai muu luotettava selvitys, josta ilmenevät lain mukaiset työajat ja tauot. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Yrittäjäkuljettaja - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki liikenteen palveluista (320/2017)

  • 49 § Yrittäjäkuljettajan viikottainen enimmäistyöaika
  • 50 § Yrittäjäkuljettajan yötyö
  • 51 § Yrittäjäkuljettajan työajan tauot
  • 52 § Yrittäjäkuljettajan työaikakirjanpito