Valmistajan velvollisuudet

Valmistaja vastaa koneen vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Valmistajan velvollisuuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta (koneasetus). Sen mukaan koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen koneen saataville asettamista tai omaan käyttöön ottamista

 • selvitettävä konetta koskevat määräykset 
 • tehtävä koneelle riskin arviointi (SFS-EN ISO 12100:2010, 14121-1 ja -2)
 • varmistettava, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (koneasetuksen 400/2008 liite I)
 • varmistettava, että koneen tekninen tiedosto on käytettävissä (asetuksen liitteen VII osa A)
 • varustettava kone tarpeellisilla tiedoilla (esim. ohjeet)
 • osoitettava koneen vaatimustenmukaisuus asetuksen (400/2008) 7. §:n mukaisesti
 • laadittava asianmukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja varmistettava, että se on koneen mukana (asetuksen liitteen II kohta A)
 • kiinnitettävä koneeseen CE-merkintä (asetuksen liite III).

Koneen vaatimustenmukaisuuden tyyppitarkastusmenettely (Liite IV mukaiset koneet)

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmennettava koneasetuksen liitteessä IV lueteltujen koneiden sekä suoja- ja turvalaitteiden (esim. tietyt puun- ja metallintyöstökoneet, autonostimet ja jätteenkeräysautot) vaatimustenmukaisuus erityisellä menettelyllä.

Tämän menettelyn on käytävä ilmi näiden koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ja siksi siinä on oltava jonkin seuraavista kolmesta tiedosta:

 • koneen valmistuksessa sovelletut yhdenmukaistetut standardit, jotka kattavat kaikki koneen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
 • EY-tyyppitarkastustodistuksen numero ja todistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero
 • täydellisen laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero.

Tarvittaessa tarkastaja voi pyytää suomalaista valmistajaa, maahantuojaa tai myyjää toimittamaan tarkastettavaksi koneesta laaditun EY-tyyppitarkastustodistuksen todetakseen, että se on vielä voimassa ja yksikäsitteisesti yhdistettävissä kyseisen koneen merkintöihin ja asiakirjoihin. Lisäksi saattaa olla tarpeen tarkistaa Euroopan komission verkkopalvelusta, että jokin jäsenvaltio on ilmoittanut kyseisen laitoksen tekemään kyseisen konetyypin tarkastuksia tai hyväksymään täydellisiä laadunvarmistusjärjestelmiä. Konetta valmistettaessa on huomioitava, että esimerkiksi konedirektiivi (2006/42/EY) on saatettu voimaan sitä vastaavalla valtioneuvoston asetuksella (400/2008), mutta käyttöä koskevat asiat tulevat jäsenvaltioiden kansallisista säädöksistä, esimerkiksi autonostinten määräaikaistarkastukset.

Ilmoitetut laitokset ajantasaisesti: Nando

Koneen tekninen tiedosto

Koneen teknisellä tiedostolla valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja osoittaa, että kone on sitä koskevien vaatimusten mukainen. Heidän on myös varmistettava, että tiedosto on viranomaisten saatavissa. Sitä koskevat vaatimukset esitetään koneasetuksen liitteen VII osassa A.

Tiedoston ei välttämättä tarvitse olla aineellisesti Euroopan unionin alueella tai aina saatavissa. Valmistajan pitää kuitenkin varmistaa, että joku Euroopan unionin alueelle sijoittunut henkilö tai yritys pystyy pyydettäessä kokoamaan ja toimittamaan sen viranomaiselle. Tämän henkilön tai yrityksen nimi ja osoite pitää ilmoittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Jos toimivaltainen viranomainen ei saa asiallisin perustein pyytämäänsä teknistä tiedostoa tai sen osia, se voi epäillä, ettei kone ole olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Esimerkiksi jos työsuojelutarkastaja on havainnut koneessa vaaratekijöitä, jotka yleensä on vastaavissa koneissa poistettu, hän voi pyytää suomalaiselta valmistajalta tai myyjältä tietoa siitä, miten valmistaja on arvioinut kyseiset riskit ja vähentänyt niitä. Toisaalta valmistajan täytyy varmistua nostamiseen käytettävien koneiden ja laitteiden lujuudesta testein tai laskelmin, ja jos tarkastaja epäilee tällaisen koneen lujuutta, hän voi pyytää testaustulokset ja lujuuslaskelmat tarkastettaviksi.