Kemialliset tekijät - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Kemiallisia tekijöitä työssä ovat työssä käytettävät kemikaalit kuten esimerkiksi kemialliset raaka-aineet, työpaikalla käytettävät pesuaineet, maalit, öljyt ja voiteluaineet ja jäteöljyt. Lisäksi kemiallisia tekijöitä ovat kemialliset altisteet, jotka ovat muun muassa työn tekemisessä syntyvät savut, huurut ja pakokaasut. Vaaralliset kemialliset tekijät työssä aiheuttavat vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Työnantajan tulee tunnistaa työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät, arvioida niistä työntekijöille aiheutuvat riskit ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Asetuksessa riskinarvioinnilla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa työtehtäväkohtaista vaarojen arviointia ja toimenpiteistä päättämistä.

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn voi liittyä myös onnettomuusriski. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi helposti syttyvät ja hapettavat aineet, jotka voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

Vaaraa voivat aiheuttaa myös yhteensopimattomat aineet, jotka reagoivat keskenään siten, että muodostuu painetta tai lämpöä tai myrkyllisiä kaasumaisia yhdisteitä. Tällaisia aineyhdistelmiä ovat muun muassa väkevät hapot ja palavat aineet, hapettavat ja orgaaniset aineet, sekä useat metallit ja hapot.

Kemialliset tekijät - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Noudata työnantajasi antamia työ- ja turvallisuusohjeita. Ilmoita havaitsemistasi puutteista välittömästi työnantajan edustajalle saamiesi ohjeiden mukaisesti. Työnantajallasi on velvollisuus kertoa sinulle työhösi liittyvistä vaaroista ja opastaa niiltä suojautumiseen.

On tärkeää, että toimit työnantajan ohjeiden mukaan ja tarvittaessa suojaat itsesi työnantajan ohjeistamalla tavalla, kun työympäristöösi liittyy vaarallisia kemikaaleja. Altistumisen vaikutukset terveyteesi voivat näkyä vasta vuosien kuluttua ja ne voivat aiheuttaa jopa syövän tai vaikuttaa hedelmällisyyteen.

Kemialliset tekijät - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Kemikaalit kannattaa hankkia keskitetysti. Näin voidaan välttää rinnakkaisten tuotteiden hankinta samaan käyttötarkoitukseen, ja käytössä olevien kemikaalien luetteloiminen sujuu tehokkaasti.

Työnantajan tulee varmistaa, että työpaikalla on ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja mahdolliset turvallisen käytön kuvaukset (altistumisskenaariot) kemikaaliriskien tunnistamiseksi. Lisäksi on varmistettava, että käyttöturvallisuustiedotteet ja turvallisen käytön kuvaukset sisältävät työpaikan kemikaalien käytön.

Työnantajan pitää selvittää, käytetäänkö työpaikalla vaarallisia aineita tai syntyykö työpaikalla vaarallisia altisteita. Ne on pyrittävä korvaamaan vähemmän vaarallisilla aineilla tai estää altisteiden syntyminen.

Työnantajan pitää päivittää riskinarvioinnit hankittujen tietojen pohjalta.

Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että jokaiseen vaarallista ainetta sisältävään astiaan (esim. altaat, varastosäiliöt, putkistot, pullot) on merkitty tuotteen nimi ja asianmukaiset merkinnät vaaraominaisuuksista.

Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijät perehdytetään kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Kemialliset tekijät - Sanasto

Sanasto

Aine Alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina.
Altistumisskenaario Kuvaus toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joiden avulla hallitaan aineen käytöstä ihmiselle ja ympäristölle aiheutuva altistuminen.
ASA-luettelo Työnantajakohtainen luettelo syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja menetelmille sekä perimää vaurioittaville aineille ammatissaan altistuvista.
ASA-rekisteri Työterveyslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja menetelmille sekä perimää vaurioittaville aineille ammatissaan altistuvista.
ATEX Atmosphères explosibles eli räjähdyskelpoiset ilmaseokset.
CLP EU:n asetus, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista.
CMR-aineet Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet.
DMEL Johdettu vähimmäisvaikutustaso, jonka alapuolella ilmenevät aineen haittavaikutukset ovat siedettäviä.
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso, jonka alapuolella aineen haittavaikutuksia ei ilmene.
Ex-laite Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettävä laite tai suojausjärjestelmä.
Ex-tila Räjähdysvaarallinen tila.
Karsinogeeninen Syöpää aiheuttava.
Kemiallinen tekijä Yksinään tai seoksessa oleva alkuaine tai yhdiste, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti tai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille vai ei.
Kemiallinen valmiste Kemiallinen seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.
Kemikaali Aine tai seos, joka on peräisin luonnosta tai joka on ihmisen valmistama eli synteettinen kemikaali. Koostumukseltaan kemikaali voi olla alkuaine, yhdiste tai seos.
Mutaatio Perimän pysyvä muutos.
Mutageeninen Perimää vaurioittava.
PAH-yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt.
PBT- tai vPvB-aine Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (persistent, bioaccumulative, toxic) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä orgaaninen aine (very persistent, very bioaccumulative). Kriteerit REACH-asetuksen liitteessä XIII, Perusteet PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamiseksi. Liitettä sovelletaan orgaanisiin aineisiin, myös organometalleihin.
Pestisidi Kasvinsuojeluaine.
Reprotoksinen Lisääntymiselle vaarallinen.
Seos Seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.
Somaattinen Ruumiillinen.
SVHC Erityistä huolta aiheuttavat aineet, joita voivat olla kategoriaan 1 ja 2 kuuluvat CMR-aineet, ympäristössä hitaasti hajoavat, myrkylliset ja biokertyvät sekä muut vastaavat huolta aiheuttavat aineet, kuten hengitystieherkistäjät ja niin kutsutut hormonihäiriköt.
Teratogeenisuus Rakenteellinen poikkeavuus.
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet.