Psykososiaalinen kuormitus - Mitä ovat psykososiaaliset kuormitustekijät?

Haitallisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä voi ilmetä missä tahansa työpaikassa.

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.

Kuormitustekijöitä on kolmenlaisia: työn järjestelyihin liittyviä, työn sisältöön liittyviä ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Ne limittyvät toisiinsa.

Työn sisältöön liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn luonteeseen ja työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Haitallista kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • yksitoikkoinen työ
 • työn sirpaleisuus
 • jatkuva valppaana olo
 • työn laadulliset vaatimukset
 • liiallinen tietomäärä
 • jatkuvat keskeytykset
 • kohtuuton vastuu
 • toistuvat vaikeat vuorovaikutustilanteet asiakastyössä.

Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät ovat työn ja työtehtävien suunnitteluun, jakamiseen ja työn tekemisen edellytyksistä huolehtimiseen liittyviä tekijöitä työpaikalla. Haitallista kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • liiallinen tai liian vähäinen työn määrä
 • kohtuuton aikapaine työssä
 • työajoista johtuvat haittatekijät kuten vuorotyö, yötyö tai työhön sidonnaisuus, työaikaan kuulumaton runsas työhön liittyvä matkustaminen, liikkuva työ
 • puutteet työvälineissä tai työskentelyolosuhteissa
 • epäselvät tehtävänkuvat, tavoitteet tai vastuut sekä epäselvä työnjako.

Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä haitallisia kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi

 • työskentely yksin
 • sosiaalinen tai fyysinen eristäminen
 • toimimaton yhteistyö tai vuorovaikutus
 • huono tiedonkulku
 • esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki
 • häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
 • tasapuolisen kohtelun vastainen tai syrjivä kohtelu.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voivat olla myös työpaikan fyysiset kuormitustekijät, kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät sekä tapaturmavaara. Esimerkiksi melu voi aiheuttaa haitallista kuormitusta, jos työ vaatii keskittymistä tai kommunikointia. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi aiheuttaa myös muun muassa virukselle tai homeelle altistumisen pelko tai turvattomuuden tunne rakennustyömaalla.

Lisätietoja psykososiaalisista kuormitustekijöistä:

Tyosuojelu.fi: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely