Työterveyshuolto - Työterveyshuolto perustuu työpaikkaselvitykseen

Työterveyshuolto käy työpaikalla arvioimassa työpaikan terveysvaaroja. 

Työpaikkaselvityksen laatimiseksi työterveyshuolto käy työpaikalla arvioimassa työpaikan terveysvaaroja sekä tekee tarvittaessa erilaisia mittauksia niiden todentamiseksi. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia henkilöstölle suunnattuja kyselyitä. 

Työterveyshuolto ottaa selvityksessään huomioon työpaikan olosuhteet ja altisteet, työn fyysisen ja psykososiaalisen kuormittavuuden, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaaran. Työpaikkaselvitykseen kuuluu myös työpaikan ensiapuvalmiuden selvittäminen. Työnantaja on velvollinen toimittamaan työpaikkaselvitystä varten työterveyshuollolle sen tarvitsemat tiedot työpaikasta ja sen kuormitustekijöistä. 

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto antaa työnantajalle suosituksia, miten työoloja voitaisiin parantaa ja työntekijöiden työkykyä edistää. Työnantaja vastaa työterveyshuollon suositusten toteuttamisesta. Lisäksi työpaikkaselvityksessä arvioidaan henkilöstön terveystarkastusten tarve esimerkiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä.

Työnantajan vastuulla on

  • työpaikkaselvityksen toteuttaminen 
  • työpaikkaselvityksen ajantasaisuuden varmistaminen
  • työpaikkaselvityksen nähtävänäpito työpaikalla
  • työterveyshuollon suosituksista vastaaminen.

Työpaikkaselvityksen toteuttaminen työpaikalle on työnantajan vastuulla

Työpaikkaselvitys antaa työnantajalle tiedon työn ja työolosuhteiden terveydellisestä merkityksestä.

Työnantaja vastaa työpaikkaselvityksen toteuttamisesta ja siitä, että työpaikkaselvitys on ajan tasalla. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työterveyshuolto saa työpaikkaselvitystä varten riittävät tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvan terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi. Työpaikkaselvitystä tehdessä on hyödynnettävä työnantajan omaa riskienarviointia. Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että selvitys on tehty niin kattavasti, että työterveyshuolto voi tehdä toimenpide-ehdotuksia työnantajalle työolosuhteiden edistämiseksi.

Työnantajan on pidettävä työpaikkaselvitys kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla. 

Suunnattu työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto voi perusselvityksen lisäksi tehdä myös suunnatun työpaikkaselvityksen. Suunnattu työpaikkaselvitys ei kuitenkaan korvaa perusselvitystä. Suunnatussa työpaikkaselvityksessä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin työpaikan vaaratekijöihin. Suunnatun työpaikkaselvityksen perusteena voi olla esimerkiksi työpaikalla olevat kemialliset altisteet, psykososiaaliset kuormitustekijät, työpaikan ergonomia tai epäily sisäilmaongelmista. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida työpaikan olosuhteiden terveydellinen merkitys työntekijöille ja antaa työnantajalle suosituksia tilanteen korjaamiseksi. 

Työpaikkaselvitys - lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö