Riskien vähentäminen - Alasivu

Meluriski pienenee huomattavasti enemmän melutasoa laskemalla kuin melussaoloaikaa vähentämällä.

Koska työmelu on vahingollista, työnantajalle on säädetty velvollisuus poistaa sen aiheuttamat vaarat ja haitat tai vähentää ne niin vähäisiksi kuin yleisesti saatavilla olevat keinot sallivat. Varmimmin tämä onnistuu alentamalla melutasoa työntekijän korvan vieressä tai lyhentämällä työntekijän melussa oloaikaa. 

Pyrkiessään poistamaan tai vähentämään melun haittoja työnantajan on otettava huomioon tekniikan kehitys ja työn järjestelyn suomat mahdollisuudet. Toisaalta työnantajan on mahdollisuuksien mukaan vaimennettava syntyvää melua ja estettävä sen pääseminen työntekijän korviin. Ensin mainitut mahdollisuudet työnantaja ja työpaikan henkilöstö tietävät parhaiten, jälkimmäisten suhteen työnantajan on syytä käyttää meluntorjuntaan perehtyneen henkilön apua. 

Meluriskin pienentäminen

Työnantajan on arvioinnin perusteella poistettava melun vaarat ja haitat tai vähennettävä niitä niin paljon kuin mahdollista. Ensi sijassa työnantajan on alennettava melutasoa työntekijän kohdalla tai lyhennettävä työntekijän melussaoloaikaa. Tätä suunnitellessa ja keinoja valitessa työnantajan on erityisesti otettava huomioon meluasetuksessa luetellut meluntorjunnan keinot, jotka ehkäisevät melua ennalta ja vähentävät altistumista sille. Toissijaisena keinona ovat kuulonsuojaimet, jotka työnantajan on tietyissä tilanteissa annettava työntekijöiden käytettäviksi. 

Melulle altistumisen vähentämiskeinot 

Melun vähentämistä varten työnantajan on ensiksi tunnistettava työpaikan tärkeimmät melulähteet, joista vahinkoa tai haittaa aiheuttava ääni tulee. Sen jälkeen on kunkin tunnistetun melulähteen suhteen mietittävä, voiko 

 • työn tehdä vähemmän meluavalla menetelmällä 
 • työhön valita vähemmän meluavia työvälineitä 
 • melua vähentää kunnostamalla ja huoltamalla työvälineet tai laatimalla niille huolto- ja kunnossapito-ohjelman 
 • meluisat työt sijoittaa ja työntekijöiden työpisteet suunnitella niin, että työntekijöiden korviin tuleva melu vähenee 
 • melua vähentää opastamalla työntekijät käyttämään työvälineitä oikein ja turvallisesti 
 • työntekijän korviin tulevaa melua vähentää
  • vaimentamalla (kumi, massaus) värähteleviä pintoja tai pienentämällä niiden pinta-alaa 
  • estämällä värähtelyjen eteneminen rakenteissa suuriin pintoihin 
  • koteloimalla äänilähteet kokonaan tai osittain 
  • sijoittamalla seinäkkeitä äänilähteen ja lähimmän työpisteen väliin 
  • rakentamalla koneen käyttäjille äänieristetty valvomo 
  • kiinnittämällä ääntä imevää ainetta melulähteen lähipintoihin tai tilan seiniin ja kattoon
  • vastaäänellä
 • työn järjestää niin, että työntekijä on vähemmän aikaa melussa tai on kauempana melulähteestä 
 • työn suunnitella sellaiseksi, että työntekijä pääsee joksikin aikaa pois melusta. 

Jos jokin näistä keinoista on käytännössä mahdollinen toteuttaa eikä tuota altistumisen aiheuttamaan haittaan nähden kohtuuttomia kustannuksia, työnantajan on tehtävä se. 

Työnantajan erityiset toimintavelvoitteet

Melulle on säädetty toiminta- ja raja-arvot työntekijöiden suojelemiseksi kuulovammalta, ja työnantajalle on asetettu tiettyjä toimintavelvoitteita, jos jokin näistä arvoista ylittyy. Jotta työnantaja tietäisi, mitkä velvoitteista koskevat häntä, hänen on arvioitava ja tarvittaessa mitattava, miten paljon kukin työntekijä altistuu melulle.

Koneen valmistajan velvollisuudet

Koneen valmistajan täytyy ilmoittaa koneen ohjeissa tiedot siitä, miten suuren melutason kone aiheuttaa käyttäjän paikalla. Jos tuo melutaso on suurempi kuin 80 desibeliä, valmistajan on ilmoitettava tarpeelliset tiedot siitä, miten paljon kone tuottaa ääntä ympäristöönsä. Nämä tiedot on pääasiassa tarkoitettu siihen, että koneen ostaja voisi hankkia mahdollisimman vähämeluisen koneen. Siksi myös koneen esitteissä on oltava samat tiedot.