Melu - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Melu on ääntä, jonka joku kuulee ja joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa sen kuulevalle tai muille henkilöille. Voimakas melu voi ajan mittaan heikentää kuuloa ja saattaa hetkellisesti estää kuulemasta vaarasta varoittavia ääniä. Toisaalta melu voi vaikeuttaa keskustelua ja aiheuttaa siinä väärinkäsityksiä. Lisäksi se saattaa haitata keskittymistä ja aiheuttaa virhesuorituksia. 

Koska työmelu on aiheuttanut kuulovaurioita ja edesauttanut työtapaturmien sattumista, ja koska sen on todettu kuormittavan työntekijöitä, työturvallisuuslaissa (738/2002) ja asetuksissa (85/2006 ja 831/2005) säädetään velvollisuuksista näiden haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Niissä on erityisesti kuulovammojen ehkäisemiseksi asetettu melulle toiminta-arvot, joiden ylittyminen laukaisee tiettyjä vaatimuksia, ja raja-arvot, joiden ylittämistä on vältettävä. Näillä asetuksilla on Suomessa saatettu voimaan EU:n meludirektiivi 2003/10/EY. 

Kuulolle vaaralliselle melualtistukselle on määritelty toiminta-ja raja-arvot. Alemmalla ja ylemmällä toiminta-arvolla tarkoitetaan melulle altistumisen tasoja, jotka saattavat aiheuttaa kuulovaurion. Päivittäisen melualtistuksen alempi toiminta-arvo on 80 desibeliä ja ylempi 85 desibeliä. Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 desibeliä.

Altistuminen vastaa alempaa toiminta-arvoa, jos työskentelee päivittäin kahdeksan tuntia niin voimakkaassa melussa, että joutuu korottamaan ääntä, jotta kahden metrin päässä oleva henkilö saisi selvän sanoista.

Ylempää toiminta-arvoa puolestaan vastaa, jos työskentelee päivittäin kahdeksan tuntia oloissa, joissa joutuu melun vuoksi korottamaan ääntään, jotta metrin etäisyydellä oleva henkilö saisi selvän sanoista. Kolme sadasta näin altistuvasta saa kuulovamman kymmenessä vuodessa, ellei käytä kuulonsuojaimia. 

Raja-arvon ylittävä melu voi kertakuulemalla (iskumainen melu) tai pitempään jatkuessaan vahingoittaa kuuloa. Jos todetaan, että raja-arvo ylittyy, alistuminen on viipymättä lopetettava ja ylittymisen toistuminen estettävä.

Melu - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työntekijänä sinun on

 • työskenneltävä niin, ettet aiheuta tarpeetonta melua
 • ilmoitettava työnantajalle työssä havaitsemistasi melua aiheuttavista vioista ja puutteista
 • poistettava edellä mainitut puutteet tai viat työnantajan ohjeiden, ammattitaitosi ja kokemuksesi mukaisesti, jos osaat tehdä sen turvallisesti
 • käytettävä kuulonsuojaimia työnantajan ohjeiden ja opastuksen mukaisesti, jos melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon (päivittäinen altistus 85 dB)
 • osallistuttava työterveyshuollon järjestämään kuulontarkastukseen määräajoin, jos melulle altistuminen on ylemmän toiminta-arvon suuruinen tai suurempi
 • palautettava melusuojat käyttöön heti kun se on mahdollista, jos ne on tilapäisesti erityisestä syystä poistettu tai tehty toimimattomiksi.

Sinulla on oikeus saada käyttöösi kuulonsuojaimet, jos työpäivän melualtistus ylittää 80 desibeliä.  Kuulonsuojaimia on käytettävä, jos työpäivän aikainen melualtistus on yli 85 desibeliä.

Sinulla on oltava mahdollisuus käydä kuulontarkastuksessa, kun työpäivän melualtistus ylittää 80 desibeliä tai äänen huippupaine 112 pascalia (eli äänen huipputaso 135 desibeliä) ja altistuksesta on todettu (sairaudet, muut altistukset tai lääkitys) olevan vaaraa terveydellesi. 

Koska edellä mainitut oikeudet perustuvat melulle altistumisen suuruuteen ja meluriskien arviointiin, voit pyytää työnantajalta nähtäväksesi tiedot omasta altistumisestasi ja meluriskiesi arvioinnista. 

Melu - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Säädösten mukaan työnantajan pitää aina selvittää, onko työpaikalla melua, toisin sanoen sellaista ääntä, jonka työntekijä kuulee ja joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Jos on, työnantajan on tunnistettava melun lähteet ja se, kuka tai ketkä altistuvat kussakin tilanteessa melulle.

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan poistettava havaitsemansa melun lähteet tai vähennettävä melun voimakkuutta tai lyhennettävä melussa oloaikaa. Jos melusta vielä tämän jälkeen on haittaa, työnantajan pitää arvioida jäljelle jääneen melun merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle (tehdä meluriskin arviointi).

Jos työntekijä altistuu työssä melulle, työnantajan on

 • tunnistettava melua aiheuttavat tekijät
 • poistettava melulle altistavat tekijät aina kun se on mahdollista
 • arvioitava ja tarvittaessa mitattava työntekijöiden melulle altistuminen
 • arvioitava altistumisen merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle
 • poistettava altistumisesta aiheutuvat vaarat ja haitat tai vähennettävä niitä mahdollisimman paljon
 • verrattava melulle altistumista melun toiminta- ja raja-arvoihin
 • toteutettava meluasetuksessa määrätyt toimet, jos jokin toiminta-arvoista ylittyy
 • ryhdyttävä viipymättä toimiin altistuksen rajoittamiseksi tai työntekijöiden melulta suojaamisen parantamiseksi, jos jokin raja-arvoista ylittyy
 • selvitettävä syy raja-arvon ylitykseen ja tämän selvityksen perusteella parannettava työntekijöiden melulta suojaamista tai meluntorjuntaa niin, ettei raja-arvon ylittyminen voi toistua
 • laadittava ja toteutettava meluntorjuntaohjelma, jos ylempi toiminta-arvo ylittyy.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöille järjestetään kuulontarkastukset määräajoin, kun melualtistus on 85 desibeliä tai äänen huippupaine 140 pascalia (eli äänen huipputaso 137 desibeliä) tai suurempi.

Työnantajan on annettava opetusta ja ohjausta

Jos työntekijän melulle altistuminen on melun alemman toiminta-arvon suuruinen tai sitä suurempi, työnantajan on opastettava häntä ja annettava hänelle ohjausta työpaikan melusta ja sen haittojen ja vaarojen välttämisestä. 

Työnantajan on annettava työntekijälle tieto siitä, miten meluriskit on arvioitu hänen osaltaan ja millaiseen tulokseen työnantaja on arvioinnissa päätynyt. 

Työnantajan on huolehdittava, että jokainen työntekijä, jonka melulle altistuminen vastaa alempaa toiminta-arvoa tai ylittää sen, saa tiedon

 • millaisia vaaroja ja haittoja melu aiheuttaa 
 • missä olosuhteissa työpaikalla esiintyy melua ja miten sitä pyritään poistamaan ja vähentämään 
 • mitkä ovat melulle altistumisen toiminta- ja raja-arvot 
 • millaisia tuloksia työpaikalla on saatu melulle altistumisen arvioinnissa ja mittaamisessa ja mitä ne merkitsevät työntekijän kannalta 
 • miten työntekijä käyttää kuulonsuojaimia oikein 
 • miten työntekijä tunnistaa melusta itselleen mahdollisesti aiheutuvat vammat ja niiden oireet 
 • kenelle ja miten työntekijä ilmoittaa melun aiheuttamista vammoista ja oireista 
 • miten hän voi tehdä työnsä niin, että altistuu melulle mahdollisimman vähän 
 • miten hän voi halutessaan osallistua kuulontarkastuksiin tai miten hänen täytyy osallistua määräajoin kuulontarkastuksiin työterveyshuollossa. 

Melu - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006) 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

 • 5 § Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan velvoitteet
 • Liite I kohta 1.5.8. Melu
 • Liite I kohta 1.7.4.2. Ohjeiden sisältö, alakohta u

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001, muutos 831/2005)

 • 4a § Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavien tekijöiden toiminta-arvot terveystarkastuksessa

Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta (769/2015)