Kemialliset tekijät - Kemiallisten tekijöiden riskien hallinta - Yleistä

Työntekijä voi työpaikalla toimialasta ja työstä riippuen altistua erilaisille kemiallisille tekijöille. Työnantajan on hallittava vaarallisten aineiden käytöstä koituvia riskejä, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus ei kärsi. Terveysvaikutukset voivat vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä astmaan, lisääntymishäiriöihin, synnynnäisiin kehityshäiriöihin ja syöpään.

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi -lomaketta (doc, xlsx) voi käyttää apuna kemiallisten tekijöiden luetteloinnissa pienillä työpaikoilla, joilla on vähän kemiallisia altisteita. Lomakkeen kolme ensimmäistä saraketta, altisteet, muodostavat lain edellyttämän kemikaaliluettelon. Työterveyslaitoksen laajempi Kemiallisten riskien arviointi työpaikalla -toimintamalli (pdf) sopii enemmän kemikaaleja käyttävälle työpaikalle.

Laki edellyttää, että työnantajan pitää huolehtia seuraavista asioista:

 • kemikaaliluettelo
 • käyttöturvallisuustiedotteet vaarallisista kemikaaleista
 • kemiallisten tekijöiden riskien arviointi
 • pitää luetteloa niistä työntekijöistä, jotka työssä altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville, perimää vaurioittaville ja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille
 • ilmoittaa vuosittain työssä syöpävaaralle ja perimää vaurioittaville tekijöille altistuvien työntekijöiden tiedot ASA-rekisteriin
 • kemiallisten tekijöiden huomioiminen työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä.

Kemikaaliluettelo

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista on laadittava luettelo, eli kemikaaliluettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot (vaaraa tai haittaa ilmaiseva tieto) ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote, esimerkiksi kirjaamalla käyttöturvallisuustiedotteen päiväys.

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, että kemikaalien luetteloinnin yhteydessä selvitetään myös se, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on tai syntyy työnteon yhteydessä. Niitä ovat esimeriksi pölyt, liuotinhöyryt ja prosesseissa mahdollisesti syntyvät päästöt.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on asiakirja, josta saa tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa. Työpaikalla käytössä olevien vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat työnantajalle tärkeä lähde, kun selvitetään niihin liittyviä vaaroja, arvioidaan riskejä sekä ratkaistaan, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti. Vaarallisella kemikaalilla on varoitusmerkki. Työnantajan on huolehdittava, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat myös työntekijöiden nähtäväksi saatavana.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija tai muu toiminnanharjoittaja, joka vastaa vaarallisen kemikaalin saattamisesta EU:n markkinoille. Se on toimitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille (Suomessa suomeksi ja ruotsiksi). Käyttöturvallisuustiedotteen avulla välitetään tietoa kemikaalista toimitusketjussa alaspäin, jotta jatkokäyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen vastaanottajalle

Kemikaalin toimittajalla on velvollisuus toimittaa käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle. Se on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle maksutta paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään päivänä, jolloin aine tai seos toimitetaan ensimmäistä kertaa. Toimittamisvelvollisuutta ei täytä sähköpostiviesti, jossa on linkki yleiselle verkkosivustolle, josta käyttöturvallisuustiedote tai sen uusin ajantasaistettu versio pitää etsiä ja ladata. Velvollisuuden täyttämiseen ei riitä myöskään se, että käyttöturvallisuustiedote tai sen ajantasaistettu versio julkaistaan verkkosivustolla, jossa se on passiivisesti saatavilla, tai että sitä jaetaan vain erillisestä pyynnöstä.

Samalle vastaanottajalle ei tarvitse toimittaa uutta kappaletta käyttöturvallisuustiedotteesta seuraavien toimitusten yhteydessä, ellei käyttöturvallisuustiedotetta ole muutettu. Jos käyttöturvallisuustiedotetta on päivitetty, uusittu tiedote on toimitettava kaikille, jotka ovat vastaanottaneet kemikaalia edellisten 12 kuukauden aikana.

Riskien arviointi

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi on oltava kirjallinen.

Riskinarvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat:

 • työpaikalla käytössä olevat kemikaalit
 • työssä tai tuotannossa syntyvät kemialliset tekijät, kuten pölyt, huurut ja pakokaasut
 • tieto siitä, missä kemiallista ainetta käytetään (työn, prosessin ja tuotteen kuvaus)
 • tieto siitä, miten ainetta käytetään (altistavat vaiheet, mitä haittoja aineet tai prosessissa syntyvät epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ja miten)
 • tieto työpaikan paikallis- ja yleisilmastoinnista ja niiden tehokkuudesta
 • aineille altistumisen tason arviointi (työntekijöihin kohdistuvan altistuksen tyyppi, voimakkuus, kesto, toistuvuus sekä esiintyvyys, mukaan luettuna yhdessä käytettävien aineiden yhteisvaikutukset)
 • tieto siitä, onko altistumistason selvittämiseksi tehtävä työilman epäpuhtausmittauksia tai biologisia altistumismittauksia.

Riskinarvioinnissa on oleellista, että arvioidaan riskin kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen suuruus. Se on vaaran ja todennäköisyyden tulo (vaara x todennäköisyys = riski). Riskinarvioinnista tulee nähdä, mitkä kemikaalit tai kemialliset tekijät aiheuttavat suurimmat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Työpaikalla tulee pyrkiä pienentämään riskejä, jotta työtä voi tehdä turvallisesti. Kemikaaleihin, joihin liittyy suurimmat riskit, on syytä ottaa käsittelyyn ensin.

Riskien torjunta

Kemiallisista tekijöistä aiheutuvia riskejä, kuten muitakin työpaikan riskejä, tulisi pyrkiä pienentämään tai parhaimmassa tapauksessa poistamaan.

Ensisijainen menetelmä on korvaaminen: vaarallisen aineen tai prosessin tilalle vaihdetaan vaaraton tai vähemmän vaarallinen kemikaali tai prosessi. Varsinkin syöpäsairauden vaaraa ja perimän muutoksia aiheuttavat aineet on korvattava aina, kun se on teknisesti mahdollista. Vaarallisen prosessin vaihtamista pohdittaessa tulee miettiä, voidaanko prosessi vaihtaa toiseen, joka ei tuota pölyjä, höyryjä tai kaasuja, tai onko prosessi välttämätön, vai voitaisiinko siitä luopua ja hankkia esimerkiksi valmiiksi sekoitettuja tuotteita.

Jos vaarallisen aineen käyttöä ei voida lopettaa tai korvata, tulee työnantajan selvittää, millä erilaisilla keinoilla, kuten turvallisten työmenetelmien suunnittelulla tai teknisillä toimenpiteillä, riskiä voi vähentää. Paras tapa torjua altistumista on hallita päästöjä niiden lähteellä.

Ehkäise päästöjä järjestelmällisesti:

 • muuttamalla työprosesseja, kuten välttämällä höyryjä, pölyä ja aerosoleja tuottavia työvaiheita
 • käytättämällä aineita vähemmän vaarallisessa muodossa, esimerkiksi rakeina ja tahnoina jauheiden ja nesteiden sijasta
 • käyttämällä suljettuja järjestelmiä
 • torjumalla altistumista tehokkaalla eristyksellä, yleisilmanvaihdolla, kohdepoistolla, vetokaapeilla, roiskesuojilla ja muilla työpaikan järjestelyillä
 • laatimalla huolto- ja puhdistussuunnitelma, jossa on määritetty huoltovälit, siivousmenetelmät ja laitteet, esimerkiksi käytetään kosteita menetelmiä tai pölynimureita harjojen sijasta.
 • muiden torjuntatoimenpiteiden lisäksi tulee tarvittaessa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, jos altistumista ei voida välttää; suojaimien on oltava EU-säädösten mukaisia.

Kemialliset tekijät - Kemiallisten tekijöiden riskien hallinta - Muualla Tyosuojelu.fissä

Kemialliset tekijät - Kemiallisten tekijöiden riskien hallinta - Muualla verkossa