Köysiratalaitteistot - Yleistä

Henkilökuljetuksiin tarkoitettuja köysiratalaitteistoja koskeva lainsäädäntö uudistui vuonna 2018. Köysiratalaitteistoja ovat esimerkiksi hiihtohissit. Köysiratalaitteistosta vastuussa olevan henkilön on tehtävä köysiratalaitteistoa koskeva turvallisuusselvitys ja huolehdittava, että köysiratalaitteisto tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi laitteistoa koskevat asiakirjat on säilytettävä.

Työnantajan on huolehdittava myös köysiratalaitteistoa käyttävän henkilöstön työturvallisuudesta erillisen lainsäädännön mukaisesti.

Köysiratalaitteiston turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä:

 • työympäristön olosuhteet
 • teollisesti valmistettujen osien laatu
 • se, miten laite on kokoonpantu
 • asennus sijaintipaikalla
 • laitteiston käytön valvonta

Köysiratalaitteistoihin liittyvät onnettomuudet ja syyt

Vakavien onnettomuuksien syyt voivat liittyä:

 • köysiratalaitteiston paikan valintaan
 • itse kuljetusjärjestelmään
 • rakenteisiin
 • käyttötapoihin
 • huoltotapoihin

Henkilöstön ja vastaavan hoitajan pätevyys

Köysiratalaitteiston käyttö ja ylläpito eivät ole vaarattomia. Tämän takia köysiratalaitteistoa saa käyttää vain tehtävään perehtynyt ja kokenut henkilöstö. Työnantajan on nimettävä köysiratalaitteiston vastaava hoitaja. Vastaavana hoitajana voi toimia vain täysi-ikäinen pätevyytensä tähän tehtävään osoittanut asiantuntija. Ne vastaavat hoitajat, jotka ovat päteviä vanhan valtioneuvoston asetuksen (253/2002) 16 § 3 momentin mukaan, tulee uusia pätevyytensä viiden vuoden kuluessa siitä, kun uusi valtioneuvoston asetus (220/2018) on tullut voimaan 21.4.2018. Eli pätevyys on uusittava viimeistään 21.4.2023 mennessä tai ei voi enää toimia hiihtohissin vastaavana hoitajana.

Hiihtohissien vastaavien hoitajien kurssit järjestää Suomen Hiihtokeskusyhdistys syksyisin erikseen ilmoitettuna aikana. Pätevyyden myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.

Köysiratalaitteiston vastuuhenkilön tehtävät

Rakennuttajan tulee määrittää uudelle köysiratalaitteistolle siitä vastuussa oleva henkilö. Tämän henkilön tulee tehdä suunnitteilla olevasta köysiratalaitteistosta turvallisuusanalyysi, jonka tulokset esitellään turvallisuusselvityksessä. Turvallisuusanalyysissa muun muassa:

 • varmistetaan, että köysiratalaitteiston suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu paikalinen ympäristö ja kaikkein epäsuotuisimmat käyttöolosuhteet, jotta varmistetaan riittävä turvallisuustaso
 • huomioidaan kaikki köysiratalaitteistoon liittyvät turvallisuusnäkökohdat
 • ennakoidaan köysiratalaitteiston käytön aikana mahdollisesti ilmenevät riskit
 • selvitetään turvalaitteiden ja niiden osajärjestelmien vaikutukset köysiratalaitteistoon sekä varmistetaan niiden toimintavarmuus häiriön tai vian ilmetessä
 • tarkastellaan riskejä ja vaarallisia tilanteita ja annetaan toimintasuosituksia
 • esitetään luettelo köysiratalaitteistoon asennettavista osajärjestelmistä ja turvakomponenteista

Kattava lista turvallisuusanalyysissa huomioitavista asioista on EU-asetuksen (2016/424) 8 artiklassa.

Vastuuhenkilön on lisäksi toimitettava köysiratalaitteiston hyväksymisestä vastaavalle viranomaiselle

 • turvallisuusselvitys
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja muut osajärjestelmien ja turvakomponenttien vaatimustenmukaisuutta koskevat asiakirjat
 • köysiratalaitteiston ominaisuuksia koskevat asiakirjat
 • tiedot käyttöä koskevista tarpeellisista edellytyksistä sekä käytön rajoituksista
 • köysiratalaitteiston huoltoa, valvontaa, säätöä ja kunnossapitoa koskevat täydelliset tiedot

Hiihtohissien tarkastukset ja työturvallisuus

Hiihtohisseille on tehtävä seuraavat tarkastukset:

 • Käyttöönottotarkastus on tehtävä, kun köysiratalaitteisto otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tai kun sitä on muutettu olennaisesti
 • Määräaikaistarkastus on tehtävä vuosittain käyttökauden aikana, kuitenkin joka neljäs tehdään vuositarkastus lumettomana aikana.
 • Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä lähestyttäessä valmistajan määrittämiä köysiratalaitteiston suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 15 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

Köysiratalaitteistoa ei saa käyttää, mikäli käyttöönotto- tai määräaikaistarkastusta ei ole tehty. Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että köysiratalaitteiston kuntoa valvotaan vähintään kuukausittain tehtävillä kunnossapitotarkastuksilla ja päivittäisillä käyttötarkastuksilla.

Muut köysiratalaitteistot

Kattava lista laitteista, joihin ei sovelleta köysiratalaitteistoja koskevaa lainsäädäntöä, on EU-asetuksen (2016/424) 2 artiklassa.

Verkkoseminaari hiihtokeskusalalle: Mitä laki edellyttää köysiratojen ja sähkölaitteistojen turvallisuudelta?