Työtapaturmat - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava vakavasta työtapaturmasta poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Työtapaturma on vakava, jos työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma. Vaikealaatuisiksi vammoiksi on katsottu muun muassa

 • pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikeahko selkärangan murtuma, kasvoluiden murtumat, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, vaikeahko pääkallon avomurtuma, vaikea kaula-, rinta- tai lannerangan murtuma
 • vaikea sijoiltaanmeno, josta jää pysyvää haittaa
 • ruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, raajan lyhentymä
 • leikkaushoitoa vaatinut vatsaontelon elinten vamma
 • aivovamma, josta on jäänyt lievääkin haittaa
 • puheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä heikentyminen, silmän menetys
 • ihonsiirtoja vaativat palo- tms. ihovauriot, laaja palovamma tai paleltuma
 • pahasti rumentava epämuotoisuus, kuten korvalehtien menetys tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhe
 • pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai vioittuma.

Sellaisessa tilanteessa, jossa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa.

Vakavasta tapaturmasta on ilmoitettava myös poliisille, jonka on viipymättä suoritettava tapahtumapaikalla poliisitutkinta.

Vakavasta tapaturmasta aluehallintovirastolle ja poliisille ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko samoin kuin kaikista tapaturmista ilmoittamatta jättäminen vakuutusyhtiölle.

Työsuojeluviranomainen tutkii vakavat työtapaturmat

Työsuojelun valvontalaki velvoittaa työsuojeluviranomaista tutkimaan kaikki tietoonsa tulleet vakavat työtapaturmat. Työsuojeluviranomainen ei pääsääntöisesti tutki tapaturmia, jotka tapahtuvat kodin ja työpaikan välisellä matkalla sellaisilla alueilla ja tilanteissa, joissa työnantajan vastuu turvallisuudesta on vähäinen tai olematon.

Työsuojeluviranomainen tutkii tietoonsa tulleen työtapaturman kiireellisesti. Tutkimuksessa selvitetään tapahtumien kulku ja työtapaturmaan johtaneet syyt sekä tekijät, joiden avulla voidaan estää samankaltaiset tapaturmat.

Työtapaturmat - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ke rro työtapaturmasta esimiehelle ja varmista, että tapaturmailmoitus täytetään.

Jos sinulle sattuu työtapaturma, ilmoita siitä heti työnantajallesi tai lähimmälle esimiehellesi. Häneltä saat vakuutustodistuksen, jolla saat vammaasi hoitoa maksutta esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Jos vakuutustodistus ei ole mukanasi, joudut itse maksamaan hoidon ja lääkkeet. Tällöin maksamasi kulut korvataan kuitteja vastaan vakuutusyhtiöstä.  

Korvauksen haku käynnistyy, kun työnantajasi lähettää vakuutusyhtiölleen tapaturmailmoituksen. Pidä huoli, että työnantajasi saa kaikki tarpeelliset tiedot ilmoituksen täyttämistä varten. Varmista myös, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt tapaturmailmoituksen. Hoitava lääkäri lähettää tarvittavan lääkärintodistuksen suoraan vakuutusyhtiöön. 

Jos työnantaja ei tee tapaturmailmoitusta, voit saattaa korvausasian vireille itse. Tee vakuutusyhtiölle kirjallinen ilmoitus, josta käyvät ilmi henkilötietosi, työnantajan nimi ja osoite sekä se, missä, milloin ja miten tapaturma sattui.  

Tapaturmailmoitus tehdään siihen vakuutusyhtiöön, josta työnantaja on ottanut vakuutuksen. Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvissä työpaikalla esimerkiksi ilmoitustaululla. Jos et saa selville oikean vakuutusyhtiön nimeä, voit tehdä ilmoituksen mihin tahansa tapaturmavakuutusyhtiöön.  

Jos työnantajalla ei ole vakuutusta, Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) huolehtii korvausasian käsittelystä ja korvauksen maksamisesta.

Työtapaturmat - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa vaka va sta työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle.

Työnantajan on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöilleen valitsemastaan vahinkovakuutusyhtiöstä. Valtion työntekijöille sattuneet tapaturmat korvaa Valtiokonttori. Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamia kuluja ja ansionmenetyksiä. Tapaturmavakuutusyhtiön tiedot on pidettävä työntekijöiden nähtävillä työpaikalla. 

Työnantajan ilmoitettava vakavasta tapaturmasta 

Jos työtapaturman seurauksena on kuolema tai vaikealaatuinen vamma, työnantajan on ilmoitettava siitä viipymättä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, poliisille ja vakuutusyhtiölle.  

Vaikealaatuinen vamma on sellainen, joka suurella todennäköisyydellä jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja. Jos vammojen lopullinen vaikeusaste on epäselvä, on ilmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. 

Vakavasta tapaturmasta aluehallintovirastolle ja poliisille ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko samoin kuin kaikista tapaturmista ilmoittamatta jättäminen vakuutusyhtiölle.  

Vakavasta työtapaturmasta voi ilmoittaa työsuojelun vastuualueelle puhelimitse tai sähköpostilla. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot

Ilmoitusta tehtäessä voi käyttää apuna lomaketta Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (pdf).

Poliisin, pelastus- ja työsuojeluviranomaisen sekä jakelualueen jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) vakavista vaaratilanteista ja vakavia henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja aiheuttaneista tilanteista, joihin sähkölaite tai -laitteisto on ollut osallisena. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkopalvelusta saatavalla lomakkeella Sähkötapaturmailmoitus (doc).

Tapaturma ja siihen johtaneet tekijät tutkittava

Työnantajan on selvitettävä tapaturma ja siihen johtaneet tekijät. Tapaturmatutkimuksen tekemiseen saa ohjeita esimerkiksi Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta. Lisäksi työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla sattuneista tapaturmista. 

Vakavampien työtapaturmien jälkeen työyhteisölle on järjestettävä tapahtuneen jälkipuintia (defusing, debriefing). Sillä pyritään lieventämään tilanteen aiheuttamaa stressiä ja auttamaan henkilöstöä toipumaan tilanteesta. Jälkipuinnin järjestämiseen saa apua työterveyshuollosta.

Työtapaturmat - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)  

 • 2 luku 6 § tapaturman tutkimus 
 • 7 luku 46 § työtapaturmasta ja ammattitaudista ilmoittaminen 
 • 8 luku 51 § rangaistussäännökset (aluehallintovirastolle ilmoitusvelvollisuuden rikkominen)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Työtapaturmat - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2012:105) työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työsuojelurikokseen ja vammantuottamukseen, kun hän oli laiminlyönyt valvoa, että sirkkelissä käytetään jakoveistä.

Työtapaturmat - Sanasto

Sanasto

Debriefing Järkyttävän tapahtuman (esim. vakavan työtapaturman) jälkeen järjestettävä terapeuttinen istunto. Tarkoituksena on purkaa stressaavan tilanteen aiheuttamat henkiset paineet ja auttaa tunnistamaan ja käsittelemään tapahtumista johtuvia stressituntemuksia.
Työtapaturma Tapaturma, joka sattuu työssä tai asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.
Vaaran tunnistaminen Toimet, joiden avulla tunnistetaan ja määritellään olemassa oleva vaara.
Riski Haitallisen tapahtuman todennäköisyys.
Riskienhallinta Järjestelmällinen toiminta, joka sisältää riskien arvioinnin ja tarvittavien toimien suunnittelun, toteutuksen ja seurannan sekä korjaavat toimenpiteet.
Riskien arviointi Vaaran tunnistamisen ja riskitekijöiden perusteella tehtävä arvio haitan vakavuudesta ja todennäköisyydestä. Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tärkeimmät työolojen ja työturvallisuuden kehittämisalueet, joihin voidaan tehokkaasti keskittää suunniteltua ja ennalta ehkäisevää riskien hallintaa.