Koneet ja laitteet - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuojeluviranomaiset valvovat, että työkäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laserlaitteiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät noudattavat määräyksiä näiden laitteiden markkinoinnista ja käyttöönotosta. Näitä määräyksiä on

  • valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta
  • valtioneuvoston asetuksessa ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä
  • valtioneuvoston asetuksessa laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta
  • laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Viranomaiset eivät tee koneille ja laitteille ennakkotarkastuksia, vaan valmistajan on itse varmistettava koneen tai laitteen vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille saattamista.

Koneen pitää olla vaatimusten mukainen silloin, kun

  • valmistaja tai maahantuoja asettaa sen ensimmäisen kerran asiakkaiden saataville Euroopan yhteisön alueella myyntiä tai käyttöä varten
  • myyjä tai muu jakelija luovuttaa sen edelleen asiakkaalle ennen kuin se on ollut valmistajan tarkoittamassa käytössä
  • työnantaja ottaa sen ensimmäistä kertaa valmistajan tarkoittamaan käyttöön
  • työnantaja on muuttanut sitä työpaikalla niin, että sen käyttötarkoitus on muuttunut, ja työnantajasta on tullut koneen valmistaja.

Kone ja sen asiakirjat tarkastetaan markkinavalvonnassa sellaisena kuin ne olivat silloin, kun koneen piti olla vaatimustenmukainen.

Markkinavalvonnan toteuttaminen

Tarkastukset tehdään pääasiassa sellaisissa paikoissa, missä koneet ovat asiakkaiden saatavilla, mutta eivät vielä ole käytössä, toisin sanoen näyttelyissä ja messuilla sekä myynti- ja valmistuspaikoilla. Toisaalta, jos työpaikalla tehtävässä tarkastuksessa käy ilmi, ettei käytössä oleva kone ilmeisesti ole käyttöön otettaessa ollut vaatimusten mukainen, velvoitteet asetetaan työnantajan lisäksi myös suomalaiselle valmistajalle tai muulle koneen toimitusketjussa olevalle suomalaiselle toimijalle. Yleensä markkinavalvonnassa käsitellään käytössä olevia koneita vain, jos käyttöönotosta on kulunut enintään viisi vuotta.

Jos havaitset puutteita ammattikäyttöön tarkoitetussa koneessa tai laserlaitteessa, voit ilmoittaa asiasta sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella puutteellinen kone on havaittu tai jolla tiedät vastaavia koneita olevan myynnissä. Ilmoituksessa tulee kertoa lyhyesti koneessa havaituista puutteista ja paikasta, jossa tuote on tarkastettavissa sekä sisältää ilmoittajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi on hyvä kuvailla konetta mahdollisimman kattavasti, esimerkiksi sen yleisnimi, sarja- tai tyyppinimi, malli, valmistusvuosi, valmistajan nimi ja yhteystiedot sekä kertoa koneen käyttöpaikka ja mikä yritys koneen on myynyt. Myös jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä valokuvat koneesta, sen merkinnöistä ja käyttöohjeessa mahdollisesti havaituista puutteista ovat hyödyksi asian hoitamisen kannalta. Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Koneet ja laitteet - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan tulee varmistua siitä, että työpaikalle hankitaan työpaikan vaatimukset täyttävä kone ja että konetta käytetään sellaiseen työhön, johon valmistaja on koneen tarkoittanut. Koneessa on yleensä oltava CE-merkintä ja sen mukana pitää toimittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Hankinnan yhteydessä työnantajan tulee huolehtia siitä, että koneen mukana saadaan suomen- ja ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi pitää tarkastaa, että koneeseen tehdyt merkinnät, kuten esimerkiksi konetyyppi sekä koneen kapasiteetti ja nopeus, vastaavat koneen mukana toimitettuja asiakirjoja.

Koneet ja laitteet - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2006:1) käsiteltiin maahantuojan työturvallisuutta koskevia velvollisuuksia ja maahantuojayhtiön toimitusjohtajan rikosoikeudellista vastuuta, kun työntekijälle oli aiheutunut tapaturma CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustettua konetta käytettäessä.

Koneet ja laitteet - Sanasto

Sanasto

Vaatimustenmukaisuusolettama Teknisen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja on antanut siitä asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän (EU-alueella CE-merkintä). Vaatimustenmukaisuus on mahdollista osoittaa myös muilla säädösten sallimilla tavoilla.
Kone Toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmä, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten.
Tekninen laite Kone, työväline tai muu tekninen laite.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistajan vakuutus, että valmistaja on suunnitellut ja rakentanut koneen konedirektiivin vaatimusten mukaisesti.
CE-merkintä Valmistaja, laadittuaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, osoittaa koneen täyttävän konepäätöksen turvallisuusvaatimukset. Vain CE-merkinnällä varustettu kone voidaan myydä ja ottaa käyttöön EU-alueella.