Riskien arviointi - Alasivu

Jos työntekijät altistuvat tärinälle, työnantajan on tehtävä tärinäriskin arviointi, jossa arvioidaan tärinälle altistumisen merkitys kunkin altistuvan työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantajan on säilytettävä tämän arvioinnin tulos esimerkiksi työpaikkaselvityksessä tai muussa asiakirjassa, niin että työntekijä voi saada tiedon siitä.

Työnantajan on lisäksi pidettävä arviointi ajan tasalla ja tarkistettava se, kun työolosuhteet tai -menetelmät muuttuvat niin, että altistus vähenee tai kasvaa merkittävästi. Työnantajan on tarkistettava tärinäriskin arviointi myös silloin, kun jollain työntekijällä on todettu tärinästä aiheutuvia terveysvaikutuksia.

Jos tärinälle altistuminen on vähäistä eikä tärinän terveydellisiä vaikutuksia ole muustakaan syystä odotettavissa, tämä todetaan tärinäriskin arvioinnissa. Silloin yksityiskohtaisempi tärinäriskin arviointi ei ole tarpeen.

Tärinäriskin arvioinnin tarkoitus

Tärinäriskin arvioinnin on tarkoitus auttaa työnantajaa valitsemaan oikeat toimet, joilla estetään työntekijöiden altistuminen tärinälle tai rajoitetaan sitä riittävästi. Riskin arvioinnissa

 • määritetään, onko olemassa terveys- tai turvallisuusriski, jonka tärinä aiheuttaa tai jota se pahentaa
 • arvioidaan työntekijöiden altistustasot ja verrataan niitä altistuksen toiminta-arvoon ja altistuksen raja-arvoon
 • määritetään käytettävissä olevat riskien pienentämistavat
 • määritetään, mihin toimiin voidaan ryhtyä tärinän aiheuttamien riskien pienentämiseksi ja tarkkailemiseksi
 • kirjataan ylös arvioinnin tulokset, toteutetut toimet ja niiden tulokset.

Tärinäriskin arvioinnissa huomioon otettavat asiat

Työnantajan on tärinäriskiä arvioidessaan otettava huomioon

 • tärinän voimakkuus, kesto ja tyyppi (myös ajoittainen tärinä ja iskumainen altistuminen sekä iskut työkaluilla)
 • altistuksen raja-arvot ja toiminta-arvot
 • tärinän vaikutus työntekijöihin, jotka ovat erityisen alttiita tärinäriskeille (terveys ja turvallisuus)
 • tärinän aiheuttama vaikeus käsitellä koneiden hallintalaitteita tai lukea mittareita
 • tärinän aiheuttama rakenteiden sortuminen tai liitosten pettäminen
 • työvälineiden antamat tiedot tärinäpäästöstä ja tärinältä suojautumisesta
 • mahdollisuus käyttää vähemmän tärinälle altistavia työvälineitä
 • altistuminen kehotärinälle työnantajan määräämissä oloissa työajan ulkopuolella (esim. laivoilla)
 • kylmyys, yötyö ja muut tärinän haittavaikutusta lisäävät tai vähentävät tekijät työoloissa
 • tiedot, jotka on saatu työntekijöiden terveyden seurannasta ja alan julkaisuista.