Oikeudet ja velvollisuudet työssä - Yksityisyyden suoja - Tekninen valvonta

Työnantajalla on laissa säädetyin rajoituksin oikeus valvoa työntekijöitään työaikana. Työturvallisuuden varmistamiseksi työnantajalla on myös velvollisuus valvoa työtä.

 Valvonnan avulla kerättävien tietojen tulee olla tarpeellisia työsuhteen kannalta. Myös omaisuuden suojeleminen ja henkilöstön sekä asiakkaiden turvallisuuden takaaminen ovat hyväksyttyjä syitä valvonnalle.

Teknisellä valvonnalla tarkoitetaan

 • kulunvalvontaa
 • kameravalvontaa
 • valvontaa intranetin tai elektronisen kalenterin avulla
 • sähköpostin ja tietoverkon valvontaa
 • työntekijän sijainnin seurantaa.

Teknisen valvonnan laitteet ovat kehittyneet nopeasti. Työntekijöihin kohdistuvan teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja käytettävät menetelmät tulee käsitellä yhteistoimintaneuvotteluissa. Myös yhteistoimintaneuvotteluiden ulkopuolelle jäävien yhteisöjen työnantajan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi edellä mainituista asioista. Työnantajan pitää kertoa valvontamenetelmien käyttöönotosta ja toteuttamisesta työntekijöille ja sopia tarvittavista pelisäännöistä.

Teknisen valvonnan periaatteet

Kameravalvonnasta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Samoja periaatteita sovelletaan muuhunkin työpaikan tekniseen valvontaan.

Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa vain käytössään olevissa tiloissa. Ennen kameravalvonnan käyttöönottamista työnantajan tulee selvittää työntekijöiden yksityisyyteen vähemmän puuttuvien muiden keinojen käyttömahdollisuudet. Työntekijöiden yksityisyyteen ei koskaan saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä valvonnan tarkoituksen saavuttamiseksi. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijät tietävät työpaikalla sijaitsevien valvontakameroiden sijainnin ja kameravalvonnalla kerättyjen tallenteiden käyttötarkoituksen.

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa vain

 • työpaikalla oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi
 • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei saa toteuttaa

 • vain tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla
 • työoikeudellisten velvoitteiden valvontaan, esim. työajan noudattamiseen
 • työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa
 • työntekijöiden sosiaalitiloissa (esim. pukeutumistilat, wc).

Kameravalvonnan saa poikkeuksellisesti kohdistaa yksittäisen työntekijän työpisteeseen, jos se on välttämätöntä

 • työntekijään kohdistuvan väkivallan, turvallisuuden tai terveyden uhkan vuoksi
 • omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän tehtäviin kuuluu olennaisesti arvoltaan tai laadultaan merkittävän omaisuuden käsittely
 • työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi, ja kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteena olevan työntekijän pyyntöön.

Kameravalvonnalla saatuja tallenteita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten tarkkailu on suoritettu. Työnantaja saa kuitenkin käyttää videotallenteita myös

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • häirinnän, ahdistelun ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi tai toteennäyttämiseksi
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?