Luvat ja ilmoitukset - Jaksotyö

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa mainituilla aloilla. Käytettäessä jaksotyötä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Työsuojeluviranomainen voi myös antaa luvan käyttää jaksotyöaikaa sellaisissakin tehtävissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, mikäli se on työajan järjestelyiden kannalta välttämätöntä.

Hakeminen

Poikkeuslupaa jaksotyön käyttämiseksi haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Hakemus: Poikkeuslupa jaksotyön käyttämiseksi

Asian ratkaiseminen edellyttää sitä, että luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta. Ellei edellä mainittua työntekijöiden edustajaa ole työpaikalla, kuulemismahdollisuus on varattava työsuojeluvaltuutetulle. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota hakemus koskee.

Poikkeusluvan jatkaminen

Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 36 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia määräajaksi myönnetyn poikkeusluvan jatkamisesta. Ennen 1.1.2020 myönnetyn määräaikaisen poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia. Tällöin jaksotyöajan käyttämisen jatkamiseksi on tehtävä uusi lupahakemus.

Tilanteissa, joissa luvan jatkaminen sopimalla on mahdollista, mutta sopimusta ei synny, työnantaja voi tehdä työsuojeluviranomaiselle uuden lupahakemuksen.

 

Ylläolevalta videolta voit katsoa lyhyen luennon jaksotyöstä ja poikkeusluvasta.

Luvat ja ilmoitukset - Jaksotyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 5 § yleistyöaika

  • 7 § jaksotyöaika

  • 39 § poikkeuslupa

Asiointi - luvat ja ilmoitukset - Jaksotyö - Muualla tyosuojelu.fissä