Tillstånd och anmälningar - Periodarbete

Enligt grundregeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den är i genomsnitt 40 timmar under en högst 52 veckor lång tidsperiod.

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete i de branscher som nämns i arbetstidslagen. I periodarbete är arbetstiden enligt huvudregeln högst 120 timmar under en period av tre veckor eller högst 80 timmar under en period av två veckor.

Arbetarskyddsmyndigheten kan också ge tillstånd att använda periodarbetstid även i sådana uppgifter som inte nämns i arbetstidslagens bestämmelser om periodarbete, ifall det är nödvändigt utifrån organiseringen av arbetstiden.

Ansökan

Dispens för periodarbete ansöks hos Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter

Om du skickar ansökan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post (Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.)

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för att använda periodarbete

Ärendets avgörande förutsätter att förtroendemannen eller förtroendeombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt i ansökan. Om ovan nämnda representant för arbetstagarna inte finns på arbetsplatsen ska arbetarskyddsombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt. Om det inte finns någon arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen ska tillfälle att uttrycka synpunkter ges separat till varje arbetstagare som berörs av ansökan.

Förlängning av dispens

Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter beviljandet av dispensen kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan arbetstagarföreträdare som avses i 36 § i arbetstidslagen avtala om förlänga dispensen som beviljats för en begränsad tid. Parterna kan dock inte avtala om att förlänga en dispens för en begränsad tid som har beviljats innan den 1.1.2020. I dylika fall måste en ny ansökan göras för att förlänga användningen av periodarbetstid.

I situationer då det är möjligt att förlänga tillståndet genom att avtala om det, men en avtal inte uppstår, kan arbetsgivaren göra en ny tillståndsansökan till arbetarskyddsmyndigheten. 

Tillstånd och anmälningar - Periodarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 5 § Allmän arbetstid
  • 7 § periodarbetstid
  • 39 § dispens

 

Tillstånd och anmälningar - Periodarbete - Muualla Tyosuojelu.fissä