Psykosocial belastning - Bedömning

Psykosociala belastningsfaktorer identifieras som en del av bedömningen av riskerna på arbetsplatsen.

Ett centralt redskap för att hantera psykosociala belastningsfaktorer i arbetet är systematisk utredning och bedömning av belastningsfaktorer. Med bedömningen identifierar arbetsgivaren

  • de belastningsfaktorer i arbetet vilka äventyrar arbetstagarnas hälsa och
  • de åtgärder som är nödvändiga att vidta samt
  • fattar beslut om prioritetsordningen för åtgärderna och hur bråttom det är att vidta dessa.

Vad gäller identifiering och bedömning av psykosociala belastningsfaktorer gäller samma principer som för bedömning av övriga riskfaktorer på arbetsplatsen.

Psykosociala belastningsfaktorer ska först identifieras

Den första fasen av riskbedömningen är att arbetsgivaren identifierar psykosociala belastningsfaktorer i arbetet på ett tillräckligt omfattande sätt. Målet är inte att identifiera arbetstagare som belastats i arbetet, utan de belastningsfaktorer som kan ha en negativ effekt på arbetstagarnas hälsa. Belastningsfaktorerna varierar i olika arbeten och därför ska arbetsgivaren identifiera de psykosociala belastningsfaktorerna på arbetsplatsen i fråga och i de olika uppgifterna.

Det finns olika hjälpmedel för att identifiera belastningsfaktorer, vilka styr identifieringen mot typiska belastningsfaktorer (till exempel arbetarskyddmyndighetens enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer). En arbetsgivare kan identifiera belastningsfaktorer också till exempel med personalenkäter eller genom att intervjua företrädare för arbetstagarna. Därtill är det möjligt att inhämta information om belastningsfaktorer ur handlingar, såsom ur företagshälsovårdens arbetsplatsutredning, arbetstidsbokföringen eller sammandragen av utvecklingssamtalen.

Arbetsgivaren ska också bedöma olägenheter och risker som orsakas av arbetstiderna. Läs mera om beaktande av arbetstiderna i riskbedömningen: Arbetsplatsmeddelande 2/2013 (pdf).

Arbetsgivaren ska vid behov identifiera belastningsfaktorer enligt avdelning, individ eller yrkesgrupp för att säkerställa att identifieringen är tillräckligt täckande. En arbetsgivare behöver dock inte inhämta synpunkter av varje arbetstagare, utan informationen ska inhämtas på gruppnivå. Arbetstagarna ska delta i identifieringen av belastningsfaktorer, eftersom de känner till det egna arbetet allra bäst.

Riskens omfattning ska bedömas

Den andra fasen av bedömningen är att bedöma vilka av de identifierade psykosociala belastningsfaktorerna som har en negativ inverkan på arbetstagarnas hälsa, hurudana hälsoolägenheter de kan orsaka och sannolikheten för att en hälsoolägenhet uppkommer. Utifrån bedömningen identifierar arbetsgivaren de belastningsfaktorer som kräver långvariga åtgärder för att minska riskerna och de som inte är nödvändiga att prioritera. Bedömningen kan också visa att de befintliga arrangemangen är tillräckliga för att hantera de upptäckta belastningsfaktorerna.

Det kan vara utmanande att bedöma belastningsfaktorernas hälsoeffekter, eftersom det är typiskt för flera belastningsfaktorer att deras eventuella hälsoolägenheter uppkommer på lång sikt. Den individuella variationen kan också vara stor vad gäller arbetstagarnas belastningssymptom. Bedömningen handlar om en bedömning på allmän nivå av risken, det vill säga bedömning av sannolikheten för att de identifierade belastningsfaktorerna orsakar psykiska eller fysiska olägenheter för arbetstagarnas hälsa.

Företagshälsovården hjälper att bedöma risken

I syfte att bedöma omfattningen på en risk, ska identifierade belastningsfaktorer jämföras med den existerande informationen om arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen, bland annat uppgifter om sjukfrånvaron och uppgifter av företagshälsovården om arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga samt den allmänna kunskapen om belastningsfaktorernas hälsoeffekter. Vid bedömningen av omfattningen på en risk ska man också beakta personalens allmänna individuella förutsättningar, till exempel åldersstrukturen.

Ofta utförs bedömningen av de psykosociala belastningsfaktorernas hälsoeffekter av arbetsplatsens företagshälsovård: bedömningen förutsätter tillräckliga uppgifter om hälsoeffekterna av belastningsfaktorerna i arbetet.