Familjeledighet - 1.8.2022 alkaen

Arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen rätt att ta ut ledighet från arbetet för den tid för vilka de beviljas graviditets-, särskild graviditets- eller föräldrapenning. Orsaken till familjeledighet är nästan alltid vård av eget barn. Tvingande familjeskäl kan dock innebära någon annan plötslig händelse som drabbat familjen och som kräver att arbetstagaren är närvarande.

Familjeledigheter kan tas ut av föräldrar som bor i samma hushåll som barnet. Rätt till tillfällig vårdledighet har också den förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Med familjeledighet avses att arbetstagaren tar ut

 • graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet
 • partiell föräldraledighet
 • vårdledighet
 • partiell vårdledighet
 • tillfällig vårdledighet
 • ledighet på grund av tvingande familjeskäl
 • ledighet för viss tid för att vårda en familjemedlem eller annan närstående
 • ledighet för vård av anhörig.

Arbetstagaren har rätt till familjeledighet, förutsatt att arbetstagaren meddelar arbetsgivaren om ledigheten på lagstadgat sätt. När det gäller partiell vårdledighet kan arbetsgivaren i vissa situationer vägra bevilja ledighet.

Inkomster och förmåner under familjeledighet

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för familjeledighetsperioden. I många kollektivavtal har man dock avtalat om att lön betalas för bland annat kortvarig frånvaro på grund av graviditetsledighet och om ett barn plötsligt insjuknar, dvs. tillfällig vårdledighet.

När barnet föds och växer har föräldrarna rätt till olika förmåner från FPA. Om arbetsgivaren betalar lön och semesterlön eller semesterersättning till en ledig arbetstagare kan arbetsgivaren ansöka om ersättning för dessa hos FPA. Mer information finns på webbtjänsten fpa.fi.

Tidsfrister för meddelande om ledighet

Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om graviditets- och föräldraledighet samt vårdledighet senast två månader innan den planerade ledigheten börjar.

Särskilda situationer när det gäller meddelande om ledighet:

 • Om ledigheten är högst 12 vardagar lång är anmälningstiden en månad.
 • Vid anmälan om ledighet på grund av vård av adoptivbarn ska arbetstagaren om möjligt iaktta en två månaders anmälningstid.
 • Om arbetstagaren inte kan iaktta en två månaders anmälningstid på grund av att maken återvänder till arbetslivet eller för att ordna barnets vård som orsakas av detta, har arbetstagaren rätt att ta ut föräldraledighet med en månads anmälningstid. Det förutsätter dock att arbetsgivarens verksamhet inte orsakas allvarliga olägenheter. Då ska arbetsgivaren klargöra de omständigheter som utgör grunden för vägran för arbetstagaren.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalat om annat kan familjeledigheten avbrytas eller skjutas upp endast av en motiverad orsak. I allmänhet förutsätter detta att barnets vårdarrangemang förändras märkbart.

Att beakta vid ändring av tidpunkten för ledigheten:

 • Arbetstagaren får av en motiverad orsak ändra tidpunkten och längden för ledigheten genom att underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad före ändringen.
 • Arbetstagaren får tidigarelägga graviditetsledigheten och ändra tidpunkten för ledigheten som avsetts att ta ut i samband med förlossningen om det är nödvändigt med tanke på barnets födelse eller barnets eller förälderns hälsotillstånd. Arbetsgivaren ska då underrättas om ändringen så snabbt som möjligt.
 • En förälder till ett adoptivbarn får av en motiverad orsak ändra begynnelsetidpunkten för ledigheten innan den börjar genom att underrätta arbetsgivaren om det så snabbt som möjligt.

Tillbaka till arbetet efter familjeledighet

När familjeledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt ska arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar arbetsavtalet. Om inte heller detta är möjligt ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar arbetsavtalet.

Intjäning av semester

Semester intjänas under frånvaro på grund av graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet, frånvaro på grund av tvingande familjeskäl eller ledighet för vård av anhörig. Tiden som är likställd med arbetad tid och under vilken man tjänar in semester omfattar sammanlagt högst 160 vardagar. Tiden som är likställd med arbetad tid granskas separat för varje förlossning och adoption, inte enligt semesterkvalifikationsår.

Arbetstagare tjänar inte in semester under vårdledighet. Vårdledigheten avbryter emellertid inte anställningsförhållandet utan den beaktas vid beräkningen av anställningens längd. Vårdledighet under semesterkvalifikationsåret minskar alltså inte den intjänade semestern under månaderna i arbetet. Om anställningsförhållandet har pågått i över ett år tjänar arbetstagaren fortfarande in 2,5 dagar semester per månad, även om arbetstagaren varit vårdledig under en del av året.

Familjeledighet - Muualla verkossa