Övriga ledigheter i arbetslivet - Partiell vårdledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet.

Med partiell vårdledighet avses förkortning av den dygns- eller veckovisa arbetstiden för att kombinera arbetet och familjelivet. Arbetstagaren kan ta ut partiell vårdledighet om anställningsförhållandet har pågått sammanlagt i sex månader under de 12 senaste månaderna.

Partiell vårdledighet kan beviljas efter föräldraledigheten tills det andra läsåret för barnet avslutas (till slutet av juli). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt gäller rätten till partiell vårdledighet till slutet av det tredje läsåret. För föräldrar till handikappade och långtidssjuka barn som behöver särskild vård och omsorg fortsätter rätten tills barnet fyller 18 år.

Partiell vårdledighet kan tas ut i flera perioder. Endast den ena föräldern eller vårdnadshavaren kan ta ut partiell vårdledighet för barn samtidigt. Det är dock möjligt att den ena föräldern eller vårdnadshavaren sköter barnet på förmiddagar och den andra på eftermiddagar eller att man är vårdledig varannan vecka.

Avtal på arbetsplatsen

Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar fritt om partiell vårdledighet och detaljerna kring arrangemanget. Parterna kan till exempel avtala om att den dagliga arbetstiden förkortas eller att antalet arbetsdagar per vecka minskas.

Om parterna inte kommer överens om detaljerna ska arbetstagaren beviljas en period vårdledighet per kalenderår. Periodens längd och tidpunkt fastställs utifrån arbetstagarens förslag.  Partiell vårdledighet beviljas då genom att förkorta den dygnsvisa arbetstiden till sex timmar. Den förkortade arbetstiden ska vara oavbruten med undantag för vilopauser. Om arbetstiden är genomsnittsarbetstid ska den förkortas till 30 timmar per vecka i genomsnitt.

Partiell vårdledighet förutsätter avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om arbetsgivaren inte beviljar arbetstagaren partiell vårdledighet har arbetstagaren rätt att få en utredning om grunderna för förnekandet av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har rätt att vägra bevilja ledighet endast om arrangemanget medför väsentliga olägenheter för arbetsplatsens produktions- eller tjänsteproduktion.

Partiell vårdledighet - Muualla verkossa

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?