Kontroll av anordningar - Alasivu

I statsrådets förordning om maskiners säkerhet (maskinförordningen) avses med maskiner följande tekniska anordningar: maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor och vävband, kraftöverföringsanordningar.

Maskinförordningen tillämpas inte på vissa anordningar, även om de enligt definitionen är maskiner. Sådana anordningar är bland annat

 • säkerhetskomponenter som är avsedda att användas som reservdelar för att ersätta identiska komponenter och som tillhandahålls av tillverkaren av den ursprungliga maskinen
 • specialutrustning för användning i tivolin eller nöjesparker
 • maskiner som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp
 • vapen, inklusive skjutvapen
 • vissa transportmedel (men förordningen tillämpas på maskiner som har fästs vid dem)
 • havsgående fartyg och mobila offshoreenheter samt maskiner installerade ombord på dem
 • maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål
 • särskilda maskiner för forskningsändamål för tillfälligt bruk i laboratorier
 • lyftanordningar som används i gruvschakt
 • maskiner avsedda för att förflytta aktörer vid artistiska framträdanden
 • vissa elektriska och elektroniska produkter som omfattas av direktivet om elektrisk utrustning med låg spänning 2006/95/EG, till exempel vanliga kontorsmaskiner
 • viss högspänningsutrustning
 • leksaker, personlig skyddsutrustning, medicinsk utrustning, hissar, anordningar för linbanor för personer.

Delvis fullbordade maskiner

Delvis fullbordade maskiner är i övrigt som maskiner, men de kan inte i sig sköta vissa funktioner, till exempel tillverka produkter eller förflytta föremål eller ämnen. Bland annat kraftöverföringssystem och en maskin utan styrsystem är här avsedda delvis fullbordade maskiner. En sådan maskin är avsedd att kopplas till andra anordningar så att man åstadkommer en maskin som har ett visst användningssyfte. Delvis fullbordade maskiner CE-märks inte.

Tillverkaren av en delvis fullbordad maskin ska på samma sätt som maskintillverkare säkerställa att den delvis fullbordade maskinen är försedd med relevanta tekniska dokument. Med dem visar tillverkaren att en delvis fullbordad maskin uppfyller de krav som enligt tillverkaren uppfylls.

Dessutom ska tillverkaren för en delvis fullbordad maskin upprätta en försäkran för inbyggnad och monteringsanvisningar.

Arbetsmaskiner för utomhusbruk

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar också att kraven på bullerutsläpp iakttas för arbetsmaskiner för utomhusbruk.

Om man i övervakningen upptäcker anordningar som strider mot bestämmelserna underrättar ansvarsområdet för arbetarskyddet närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). NTM-centralen vidarebefordrar ärendet till miljöministeriet för handläggning.

Tillverkare av anordningar som används utomhus ska upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse med kraven för anordningen och fästa en CE-skylt på den och en märkning av anordningens garanterade ljudeffektnivå.

Av bruksanvisningen ska framgå den uppmätta och garanterade ljudeffektnivån för anordningstypen och på vilket sätt överensstämmelse med kraven har utvärderats. Dessutom har gränsvärden som inte får överskridas fastställts för vissa anordningars garanterade ljudeffektnivå.

Laseranordningar för arbetsbruk

I statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem föreskrivs om krav som gäller vissa batteridrivna laseranordningar för arbetsbruk, och dessutom fastställs säkerhetsklasser för laseranordningar. Förordningen tillämpas inte på vissa laseranordningar, som används av polisen, försvaret och gränsbevakningsväsendet och inte på laseranordningar som

 • utgör en del av en maskin
 • finns i lågspänningsapparater
 • ingår i utrustning för hälso- och sjukvård
 • finns i teleapparater.

Det finns separata bestämmelser om laserapparater avsedda för konsumenter och om leksaker.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar försäljning och idrifttagning av laseranordningar som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Det centrala kravet i förordningen är att anordningar i säkerhetsklasserna 2, 2M, 3R, 3B och 4 ska typbesiktas innan de får hållas till salu, överlåtas till någon annan eller tas i bruk. 

Därför säkerställer man i tillsynen att laseranordningar har ett intyg över typbesiktning och nödvändiga anvisningar på finska och svenska för att anordningarna ska vara säkra att använda. När det gäller själva anordningen kontrolleras märkningen, av vilken anordningens säkerhetsklass och uppgifterna om typbesiktning ska framgå. Andra anordningar utom de som ingår i klass 1 ska också vara försedda med en bild- och textskylt som varnar för strålning. Även strålöppningen ska märkas ut.

Andra anordningar för arbetsbruk

Enligt lagen ställs skyldigheter även på arbetsgivare: I lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav åläggs skyldigheter även för tillverkare, importörer, säljare och andra personer som släpper ut andra anordningar än maskiner, personlig skyddsutrustning och laseranordningar på marknaden, när de överlåter tekniska anordningar avsedda för arbetsbruk till försäljning eller användning. Skyldigheterna gäller också arbetsgivare som tillverkar sådana anordningar för att användas av arbetstagarna. Lagen tillämpas dock inte på sådana anordningar vars marknadsföring eller idrifttagning regleras på annat håll i lagstiftningen.

En teknisk anordnings konstruktion, utrustning och övriga egenskaper ska vara anpassade till den avsedda användningen, och en teknisk anordning får inte i sådant bruk medföra olägenheter för hälsan eller olycksfallsrisk.

Arbetarskyddsmyndigheten behandlar sporadiskt ärenden relaterade till tillverkning, försäljning och idrifttagning av andra tekniska anordningar än maskiner och personlig skyddsutrustning, i allmänhet i samband med granskningar på grund av arbetsolyckor. Innan överensstämmelsen med kraven utreds kontrollerar arbetarskyddsmyndigheten om anordningen ingår i någon annan myndighets tillsynsområde.