Arbetshälsovård - Rådgivning och handledning stöder arbetsplatsen

Distanstjänster avses att information utbyts via elektroniska tjänster.

Företagshälsovården kan erbjuda tjänster till arbetsgivaren och arbetstagarna såväl som en fysisk tjänst som en distanstjänst. Med fysisk tjänst avses de åtgärder som företagshälsovården vidtar på arbetsplatsen eller på mottagningen vid möten med arbetsgivaren och arbetstagare. Med distanstjänster inom företagshälsovården avses att företagshälsovårdens personal, arbetsgivaren och arbetstagaren finns på olika ställen och utbyter information med text-, ljud- eller bildfiler eller över video. 

Ordnandet och genomförandet av distanstjänster ska överenskommas skriftligen av producenten av företagshälsovård, arbetsgivaren och företrädarna för arbetstagarna. Företagshälsovården bedömer från fall till fall om tjänsten kan tillhandahållas som en distanstjänst enligt praxis för företagshälsovården och yrkesetiska principer. 

Arbetsplatsutredning som distanstjänst 

Det arbetsplatsbesök som anknyter till en grundläggande och riktad arbetsplatsutredning görs i princip på arbetsplatsen.

Arbetsplatsbesöket i anknytning till en arbetsplatsutredning kan göras som en distansutredning då

  • arbetsplatsens förhållanden är bekanta för sakkunniga och yrkespersoner inom företagshälsovården och de inte varit föremål för stora förändringar
  • det på arbetsplatsen inte förekommer faktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa eller säkerhet eller andra faktorer som är väsentliga för hälsan eller arbetsförmågan, vars bedömning kräver observationer eller mätningar på arbetsplatsen
  • ett ärende som gäller arbetet eller arbetsgemenskapen inte kräver gemensam behandling på arbetsplatsen
  • ett distansbesök passar för arbetsgivaren
  • en preliminär utredning som anknyter till arbetsplatsutredningen uppgörs, respons ges eller planer uppgörs.

Hälsoundersökning som distanstjänst

En hälsoundersökning som inte förutsätter fysisk undersökning av en person, provtagning eller testning, kan göras över en videoförbindelser om detta sätt passar för arbetstagaren.
Vid behov ska företagshälsovården ordna en fysisk hälsoundersökning för arbetstagaren.

Distanstjänsterna kan också omfatta

  • förhandlingar relaterade till avtalet om företagshälsovård och verksamhetsplanen för företagshälsovården och deltagande i arbetarskyddskommitténs möten
  • individuell handledning och rådgivning i anknytning till hälsan och arbetsförmågan
  • konsultationer av en specialistläkare för att utreda arbetsförmågan och behandlings- och rehabiliteringsmöjligheterna, såvida konsultationen inte förutsätter fysisk undersökning av personen
  • en företagshälsovårdsförhandling, då alla parter samtycker till en sådan.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?