Kemiska agenser - ATEX - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetstagarna ska instrueras i explosionsskydd enligt skriftliga anvisningar.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna nödvändig utbildning och handledning hur faran kan avvärjas och om de riktiga förfaringssätten om en olycka inträffar.

På arbetsplatsen ska finnas tillräckligt med personer som utbildats i första hjälpen. Arbetsgivaren ska utse en räddningsperson samt göra upp skriftliga anvisningar för arbetstagarna om hanteringen och förvaringen av eldfarliga och explosionsfarliga ämnen.

Säkerheten av explosionsfarliga områden

Med explosionsfarliga utrymmen avses utrymmen där brandfarliga vätskor, gaser och/eller damm kan bilda en explosiv atmosfär. Utrymmena klassificeras på basis av hur ofta explosiva atmosfärer uppstår och hur länge de varar. Skyddsavstånden runt utrymmena fastställs enligt denna klassificering. Klasserna av explosionsfarliga områden har samlats i bilagan till statsrådets förordning (576/2003).

Ingångarna till explosionsfarliga utrymmen eller områden ska vid behov förses med följande märkning:

EX, märkning för explosionsfarliga utrymmen eller områden.

I explosionsfarliga områden (Ex-utrymmen) får man endast använda godkända anordningar (Ex-anordningar). som har utmärkt på följande sätt:

CE-märkning, med vilken produktens tillverkare eller auktoriserade representant försäkrar att den uppfyller de väsentliga kraven gällande produkten i EU:s direktiv och förordningar. EX-anordningar, märkning för att man får endast använda godkända anordningar.

Explosionsfarliga områden förekommer inom till exempel kemi-, läkemedels-, livsmedels- och träförädlingsindustrin, energiproduktionen samt vid tillverkning, hantering och lagring av brännbara vätskor och gaser.

Observera även att laddningspunkterna för eltruckar och andra laddningsbara arbetsmaskiner kan utgöra ATEX-utrymmen.

Kemiska agenser - ATEX - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Skriftliga anvisningar ska upprättas för arbetsplatsen

Om eventuellt explosionsfarliga atmosfärer förekommer på arbetsplatsen, ska arbetsgivaren för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa vidta olika åtgärder för organiseringen av arbetet och explosionsskyddet. Arbetsgivaren ska upprätta ett explosionsskyddsdokument som innehåller skriftliga anvisningar för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska instruera arbetstagarna i ärenden relaterade till explosionsskydd samt använda sig av arbetstillståndssystemet vid farliga arbeten (t.ex. heta arbeten).

Efter upprättandet av explosionsskyddsdokumentet ska arbetsgivaren bedöma den kvarstående risken och vidta åtgärder för att minimera den. I första hand ska man förhindra uppkomsten av explosiva atmosfärer. Om detta inte är möjligt på grund av verksamhetens art, ska man förhindra antändningen av explosiva atmosfärer.

Man ska förhindra antändningen av explosiva atmosfärer genom att förhindra gnistbildning, till exempel:

  • med handverktyg som passar för objektet, t.ex. koppar eller mässing istället för järn
  • genom att från objektet avlägsna de varor som inte är nödvändiga för arbetets utförande, t.ex. smarttelefoner och bilnycklar
  • genom att använda antistatiska kläder, inklusive skodon (ESD-skyddskläder)
  • genom att använda separat jordning
  • genom regelbunden och tillräcklig städning av lokalerna
  • genom att strukturellt förhindra gnistan från att komma in i lokalerna från utsidan.

Arbetstagarna ska instrueras i arbete i explosionsfarliga utrymmen

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna tillräcklig utbildning och handledning i de korrekta förfaringssätten i explosionsfarliga områden.

Kemiska agenser - ATEX - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen utan dröjsmål om fel och brister som du noterat och som kan medföra olägenhet eller fara. Gör anmälan även om du redan har undanröjt eller åtgärdat felet eller bristen.

Iaktta noggrant arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar för förebyggande och avvärjning av olycksrisker.