Indikatorer för arbetsförhållandena - TR-indikatorn®

Med hjälp av TR-indikatorn bedöms arbetarsäkerheten på byggarbetsplatser. Förkortningen TR står för talonrakennus (husbyggnation). Inom anläggnings- och vattenbyggnation används MVR-indikatorn.

Med TR-indikatorn mäts följande:

  • ställningar, gångbroar och stegar
  • maskiner och utrustning
  • fallskydd
  • arbete
  • el och belysning
  • ordning
  • dammighet (lagts till moment som ska observeras 2010).

TR-indikatorn i underhållsbesiktningar varje vecka

TR-indikatorn® används allmänt för de lagstiftade underhållsbesiktningarna som genomförs varje vecka på husbyggnadsarbetsplatser. För mätningen finns entydiga bedömningskriterier (se TR-standardblankett).

Vid TR-mätning observeras hela byggarbetsplatsen en mindre del (s.k. ruta) i taget. Vid observationen används en standardblankett, och i fråga om moment som har central betydelse med tanke på säkerheten görs en loggerbokföring över vad som är i ordning och vad som bör åtgärdas.

De personer som genomför mätningar på arbetsplatsen ska ha samma bedömningsgrunder för att få tillförlitliga svar.

Arbetstagarnas representant har rätt att delta i en underhållsbesiktning som görs med hjälp av TR-indikatorn.

TR-mätning kan också ske elektroniskt genom en mobil- eller datorapplikation, istället för pappersblankett.

Användning av TR-indikatorn under en myndighetsinspektion

TR-indikatorn kan också användas för att utföra arbetarskyddsinspektioner. De bedömningskriterier för observation som används vid en myndighetsmätning skiljer sig på intet sätt från de allmänna grunderna för godkännande.

Vid myndighetsinspektioner bör man uppmärksamma huruvida en observation kräver åtgärdsanvisningar eller ej. Tydliga brister i strid med bestämmelserna specificeras, och åtgärdsanvisningar eller en uppmaning utfärdas beroende på bristens allvarlighetsgrad.

Inspektörens observationer resulterar i en TR-nivå och en blankett, som lämnas till arbetsgivaren (den som i huvudsak genomför projektet) som en bilaga till inspektionsberättelsen.

TR-indikator i säkerhetskampanjer

TR-indikatorn används också i säkerhetstävlingar inom husbyggnadsbranschen. Den årliga tävlingen ordnas av arbetarskyddsmyndigheterna, Rakennusteollisuus RT ry och dess distriktsorganisationer. Alla RT:s medlemsföretag som så önskar kan delta i tävlingen. Tävlingen ordnas regionalt, men även på riksnivå belönas de bästa arbetsplatserna.

Man väljer årligen de bästa arbetsplatserna, företagen och underentreprenörerna från både husbyggnadsbranschen och anläggningsbranschen. Det viktigaste tävlingskriteriet är resultatet av TR- eller MVR-mätningen.

TR-indikator 2010-blankett (pdf, på finska)

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?