Kemiska agenser - CMR-ämnen - Genetiskt skadliga

Ämnen som skadar könscellernas arvsanlag kan orsaka ärftliga mutationer i könscellerna.

Mutagena ämnen är bland annat:

  • bensen
  • epiklorhydrin
  • etylenoxid
  • vinylklorid.

Cellerna i människans kropp genomgår ständigt mutationer dvs. permanent förändringar av antalet eller strukturen av genetiskt material när cellerna delar sig. Ämnen som skadar generna dvs. mutagener kan öka frekvensen av mutationer samt skada DNA. Mutationer i könsceller kan ge upphov till ärftliga sjukdomar. Många mutagena ämnen kan också vara cancerframkallande, men inte alla. Ytterligare information finns på sidan Risk för cancersjukdom.

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Arbetsgivaren ska utöver exponering för cancerframkallande ämnen och metoder till ASA-registret också anmäla exponering för mutagena ämnen hos de som utsätts för dessa i sitt arbete. Ytterligare information finns på sidan ASA-registret.

Klassificering och märkning av mutagena ämnen

Mutagena ämnen och blandningar kan identifieras genom att de klassificeras som kategori 1 A eller 1 B enligt CLP-förordningen. Dessutom är de märkta på ämnes- och föreningsetiketten med faroangivelsen (H) intill och faropiktogrammet:

Faropiktogram enligt CLP-förordningen som talar om att ämnet kan orsaka genetiska skador.

Om ett ämne eller en blandning misstänks orsaka risk för genetiska skador klassificeras ämnet eller blandningen enligt CLP-förordningen i kategori 2. Dessutom har ämnet eller blandningen märkts med faroangivelse (H) och faropiktogram:

Faropiktogram om mutagena ämnen enligt CLP-förordningen.