Andra aktörers ansvar - Alasivu

Arbetarskyddslagen innehåller förpliktelser också för andra aktörer som indirekt påverkar säkerheten i arbetet och arbetsmiljön. Dessa kan också ställas till rättsligt ansvar för ett arbetarskyddsbrott.

Med aktörer som indirekt påverkar säkerheten i arbetet och arbetsmiljön avses

 • tillverkare av maskiner, arbetsredskap, tekniska anordningar och skyddsutrustning som används på arbetsplatsen och dem som överlåter dessa produkter till marknaden
 • tillverkare och leverantörer av farliga kemikalier
 • planerare av konstruktioner och arbetsredskap i arbetsmiljön
 • installatörer av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar
 • de som gör idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar
 • de som sänder och lastar varor
 • de som äger, hyr ut eller innehar byggnader
 • ansvariga för en hamn
 • innehavare och ägare av fartyg.

Skyldigheter för dem som tillverkar maskiner, anordningar och personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatsen och dem som överlåter dessa produkter till marknaden

En tillverkare ska planera och tillverka konstruktionerna, utrustningen och de övriga egenskaperna i en teknisk anordning på så sätt att den lämpar sig för det avsedda ändamålet och inte medför risk för olyckor eller hälsoolägenheter.

En tillverkare ska se till att tydlig information ges om de risker som är förknippade med användningen av en maskin eller en anordning. Om risken inte kan elimineras helt ska tillverkaren ge anvisningar om användning av nödvändig personlig skyddsutrustning och om att iaktta särskild försiktighet.

För tillverkare av personlig skyddsutrustning gäller samma skyldigheter som för tillverkare av anordningar. Därtill ska tillverkare av personlig skyddsutrustning se till att skyddsutrustningen effektivt skyddar mot de faror som de är avsedda att skydda.

På det sätt som anordningens tekniska egenskaper förutsätter ska tillverkaren

 • visa att den tekniska anordningen är förenlig med kraven
 • sammanställa tekniska dokument för att visa att anordningen är förenlig med kraven och övervakningen av detta
 • upprätta ändamålsenliga drifts- och andra anvisningar som följer med anordningen
 • förse den tekniska anordningen med en märkning om att den är förenlig med kraven.

Om ett farligt ämne används i den tekniska anordningen, ska tillverkaren foga ämnets namn och information om dess farlighet såväl vid användning som vid ett olycksfall till anordningen. Drifts- och säkerhetsanvisningar som gäller det farliga ämnet i fråga ska också följa med anordningen.

Kännetecken för en teknisk anordnings överensstämmelse med kraven

En teknisk anordning anses vara förenlig med de berörda kraven (presumtion om överensstämmelse) om

 • tillverkaren avgett en giltig försäkran om presumtionen om överensstämmelse

märkt detta på anordningen eller

 • om det på annat sätt visats att anordningen är förenlig med kraven.

Den som vidareöverlåter en teknisk anordning som släppts ut på marknaden ska säkerställa att anordningen med tanke på säkerheten överensstämmer med kraven på samma sätt som när den släpptes ut på marknaden Det ska dessutom säkerställas att adekvata finsk- och svenskspråkiga anvisningar följer med anordningen

Presumtionen om överensstämmelse gäller också tekniska anordningar som redan är i drift. På samma sätt gäller skyldigheterna för personer som överlåter tekniska anordningar också för personer som överlåter dessa.

Om ändringar som strider mot användningsändamålet eller andra väsentliga ändringar som påverkar säkerheten görs på en teknisk anordning, behandlas den som en ny anordning.

Det är tillåtet att ställa ut en teknisk anordning även om den inte uppfyller de krav som följer av lagen. I så fall förutsätts att det med en tydlig märkning visas att anordningen inte är förenlig med kraven och att den inte får överlåtas eller tas i drift innan den uppfyller kraven. Därtill ska det säkerställas att en utställd anordning inte medför fara.

Skyldigheter för tillverkare och överlåtare av farliga ämnen och kemikalier

De huvudsakliga bestämmelserna om farliga ämnen och kemikalier finns i kemikalielagstiftningen. Dessa lagar innehåller bestämmelser om såväl säkerhetskraven för produkterna i fråga som skyldigheterna för en överlåtare och övervakningen av produkterna. Arbetarskyddslagen innehåller bestämmelser enbart om användning av farliga ämnen som klassificeras som kemikalier på en arbetsplats.

Skyldigheter för planerare av konstruktioner i arbetsmiljön och arbetsredskap

Enligt arbetarskyddslagen ska risker och olägenheter redan i planeringsfasen identifieras, utredas och i mån av möjlighet undanröjas.

Förpliktelserna enligt arbetarskyddslagen gäller planerare (t.ex. enskilda yrkesutövare eller företag) som på uppdrag överlåter en plan som gäller

 • en konstruktion i en arbetsmiljö
 • ett arbetsrum
 • en arbets- eller produktionsmetod
 • en maskin, ett arbetsredskap eller en annan anordning.

En planerare ska se till att planen beaktar användningsändamålet för objektet också med tanke på bestämmelserna om arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska ge planeraren tillräcklig information om arbetsplatsen som planeras. 

En planerare ska reda ut användningsändamålet för objektet och de arbetarskyddsföreskrifter som ska iakttas vid detta. En planerare ansvarar för de säkerhetsomständigheter som anknyter till de egna planerna och som han eller hon varit eller kunde ha varit medveten om.

Skyldigheter för dem som installerar maskiner, arbetsredskap och andra anordningar

En tillverkare eller en annan överlåtare ska tillsammans med anordningen leverera ändamålsenliga anvisningar om installationen, användningen och underhållet av anordningen. En installatör ska iaktta tillverkarens anvisningar. En installatör ansvarar för att maskinen eller anordningen installeras enligt anvisningarna och bestämmelserna och att de anknutna skyddsanordningarna är på plats och tillgängliga på arbetsplatsen.

Skyldigheter för dem som gör idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar

De idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar som ska göras för maskiner och arbetsredskap grundar sig på bestämmelserna. De fastställer de maskiner och arbetsredskap som ska besiktas, innehållet i besiktningen och den kompetens som besiktningsmannen ska inneha.

Vid besiktningen ska bestämmelserna om besiktning och tillverkarens anvisningar om det objekt som besiktas beaktas. Besiktningen ska göras på ett sakkunnigt sätt och den ska grunda sig på neutrala observationer.

Besiktningsmannen ska ge arbetsgivaren en rapport med en utredning över fel som upptäckts vid besiktningen och anvisningar för att åtgärda dessa. Utifrån rapporten ska arbetsgivaren kunna se till att maskinen eller anordningen är i ändamålsenligt skick.

Skyldigheter för dem som sänder och lastar gods

Den som sänder varor som orsakar fara eller den som ansvarar för lastningen av varan för transport ska ge anvisningar om säker behandling av varan.

Ett föremål eller en förpackning som lastas och vars totalvikt är minst 1 000 kg ska förses med en synlig och beständig märkning som redogör för förpackningens totalvikt Om föremålets exakta vikt inte kan uppges, ska en ungefärlig vikt anges.

Den som kör och lossar en last ska vara medveten om de särskilda risker som är förknippade med arbetet. Om överraskande risker är förknippade med lastningen eller lossningen av varan, vilka föraren av varan rimligen inte kan förmodas känna till, ska anvisningar ges om säker behandling av lasten. Det är till exempel nödvändigt att ge anvisningar om lastning eller lossning av ett huspaket, så att huspaketet inte rasar på den som behandlar det på grund av att han eller hon behandlar det på fel sätt. Anvisningar kan också förutsättas för till exempel behandling av element, brädor eller storsäckar.

Skyldigheter för dem som äger, innehar eller hyr ut byggnader

Arbetsgivaren har en skyldighet att också i uthyrda lokaler se till att byggnaden och dess arbets- och verksamhetslokaler uppfyller kraven enligt arbetarskyddslagen. En hyresvärd ska tillåta att arbetsgivaren gör de reparationer och ändringar som förutsätts av arbetarskyddslagen.

En reparation kan göras till exempel för att förbättra ventilationen eller belysningen, undanröja farliga ämnen eller reparera ett skyddstak. Utan samtycke av den som äger, i övrigt innehar eller hyr ut en byggnad är det dock inte möjligt att göra sådana reparationer eller ändringar som beror på en användning som avviker från användningsändamålet för lokalen.

Skyldigheter för hamninnehavare och ägare och innehavare av fartyg

Lagen innehåller skyldigheter för personer som påverkar säkerheten vid lastning eller lossning av fartyg, även om de inte är i arbetsgivarställning. Med dessa avses den som innehar eller äger en hamn, skeppsredare, fartygsbefälhavare och andra personer som har hand om fartyg.

De måste för sin del följa bestämmelserna i arbetarskyddslagen när det gäller arbete som utförs i en hamn, på land eller ombord på ett fartyg där man  

 • lastar eller lossar fartyg som används för transport till havs eller på inre vattenvägar 
 • tar bränsle ombord på fartyg.

Med hamn avses även hamnbassänger, kajer och andra liknande platser.

Det närmare innehållet i skyldigheterna fastställs i statsrådets förordning om arbetarskyddet vid lastning och lossning av fartyg. Förordningen tillämpas i hamnar vid lastning och lossning av fartyg samt vid hantering av gods och vid därmed direkt sammanhängande arbete därtill. Förordningen tillämpas på hamninnehavare och ägare och innehavare av fartyg endast i hamnar där omfattande lastning eller lossning av fartyg eller annan motsvarande verksamhet bedrivs.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?