Kör- och vilotider - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Tillsynen över kör- och vilotider inriktas på finländska och utländska fordon och deras förare. Bestämmelserna gäller lastbilschaufförer och busschaufförer, med vissa undantag.

Förordningen om kör- och vilotider tillämpas principiellt på transporter på allmänna vägar av

 1. gods om fordonens högsta tillåtna massa överstiger 3,5 ton inklusive eventuell släpvagn eller påhängsvagn
 2. passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för detta ändamål.

Förordningen tillämpas dock inte på specialfordon som inte är avsedda för gods- eller persontransporter. Exempel på sådana fordon är kranbilar eller betongpumpbilar som inte används för godstransporter.

En lista över undantag till användningen av färdskrivare finns på sidan Undantag.

Kör- och vilotider - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta omedelbart arbetsgivaren om sådana brister på fordon eller i din arbetsmiljö som du inte själv kan åtgärda.

Underrätta din arbetsgivare om arbete du utfört i och utanför transportbranschen, så att arbetsgivaren kan vara säker på att kör- och vilotiderna efterföljs.

Lämna ditt förarkort till arbetsgivaren för överföring av digitala uppgifter minst med tre veckors mellanrum. Även uppgifterna i tillfälliga förares förarkort ska överföras.

Ha med dig på körningen

 • förarkort
 • färdskrivardiagramblad för de föregående 28 dygnen
 • eventuell körjournal
 • alla sådana manuella anteckningar och utskrifter som förutsätts i färdskrivarförordningen och förordningen om kör- och vilotider.

När skyldigheten att ha med sig färdskrivardiagramblad har löpt ut ska du lämna dem till arbetsgivaren. Om du vill ha kopior av diagrambladen är arbetsgivaren skyldig att ge dem till dig.

Kom ihåg att använda tidsgruppsväljaren i färdskrivaren samt landskod och en eventuell funktion för särskilda förhållanden i en digital färdskrivare. Semester och sjukledighet ska också markeras på diagramblad eller sparas på förarkortet genom manuell inmatning.

Förarkortet är personligt. Låna aldrig ut ditt förarkort och använd inte någon annans förarkort.

Se till att du vilar dig ordentligt innan du ger dig av på körning.

Kör- och vilotider - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ordna förarens arbeten så att föraren kan iaktta bestämmelserna om kör- och vilotider. Arbetsgivaren ska ge föraren ändamålsenliga anvisningar för hur färdskrivaren används samt för kör- och vilotiderna. Arbetsgivaren ska övervaka att bestämmelserna iakttas och att färdskrivaren används korrekt.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för att ett fordon utrustat med en digital färdskrivare inte överlåts till en förare som saknar ett giltigt förarkort.

Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget för att övervaka kör- och vilotider, för att tillgodose rättigheterna och skyldigheterna i anställningsförhållandet och för att styra transporter. Om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad och när företaget överlåter besittningen av fordonet eller när den digitala färdskrivaren tas ur bruk. Arbetsgivaren ska kopiera uppgifterna om kör- och vilotider i förarkortet med minst tre veckors mellanrum för de veckor då arbetstagaren är i arbete. Även ett företag som anlitar en förare tillfälligt ska kopiera uppgifterna om kör- och vilotider i förarkortet. Om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland. Företaget ska också samla in och förvara färdskrivardiagrambladen i en förarspecifik kronologisk ordning. Uppgifterna om kör- och vilotider ska bevaras i minst ett år.

Om arbetsgivaren ingår avtal om arbete med ett bemanningsföretag eller en underleverantör ska arbetsgivaren i egenskap av beställare sköta sina utredningsskyldigheter enligt lagen om beställarens ansvar.

Kör- och vilotider - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Vägtrafiklag (729/2018)

Europaparlamentets och rådets förordning om kör- och vilotider (EG) nr 561/2006
((EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85)

 • Artikel 3 undantag från tillämpningen av förordningen
 • Artikel 6 körtid per dygn och per vecka
 • Artikel 7 bestämmelser om raster
 • Artikel 8 vilotid per dygn och per vecka
 • Artikel 10 transportföretagets ansvar
 • Artikel 12 förlängning av körtiden

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet

 • Artikel 27 användning av förarkort
 • Artikel 32 behörig användning av färdskrivare
 • Artikel 33 transportföretagens ansvar
 • Artikel 34 användning av förarkort och färdskrivardiagram

Den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR-överenskommelsen) (FördrS 66/1999, på finska)

Kommissionens förordning (EU) 2016/403

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (431/2021)

 • 7 § Undantag i fråga om användning av färdskrivare
 • 8 § Vissa undantag som gäller iakttagandet av kör- och vilotidsförordningen

Arbetstidslag (872/2019)

 • 8 § 3 mom. Nattarbete
 • 9 § Dygnsarbetstiden för motorfordonsförare
 • 18 § 2 mom. Maximiantalet arbetstimmar
 • 24 § 3 mom. Dagliga raster
 • 26 § Motorfordonsförares dygnsvila  
 • 31 § Individuell körjournal
 • 34 § Undantag genom kollektivavtal
 • 44 § Arbetstidsförseelse

Lag om transportservice (320/2017)

 • 42 § definitioner gällande den sociala lagstiftningen om vägtransporter
 • 43 § förordningar gällande den sociala lagstiftningen om vägtransporter
 • 45 § förarens skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare
 • 46 § arbetsgivarens och företagets skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare
 • 47 § behandlingen av färdskrivarens uppgifter vid företaget
 • 49-52 § bestämmelser om kör- och vilotider för förare som är egenföretagare samt arbetstidsbokföring

Kör- och vilotider för bilförare - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2018:27) hade polisen gett A böter för brott mot viss sociallagstiftning om vägtransporter efter att det ansetts att A i egenskap av fordonets förare hade underlåtit att använda obligatorisk färdskrivare. A överklagade böterna på grund av att A inte var skyldig att använda färdskrivare. Av de skäl som framgår av Högsta domstolens avgörande ansågs det att A var skyldig att använda färdskrivare.

I Högsta domstolens avgörande (HD:2011:4) hade färdskrivaren i en lastbil saknat utskriftspapper och därför var det inte möjligt att i samband med polisinspektion skriva ut de uppgifter som förutsattes i färdskrivarförordningen (rådets förordning (EEG) nr 3821/85). Avgörandet handlar om skyldigheten att se till att det är möjligt att ta en utskrift och om förfarandet innebar brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter.

Kör- och vilotider för bilförare - Muualla verkossa

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?