Besiktningsobjekt - Alasivu

Besiktningsobjekt i maskinen och dess handlingar 

Vid besiktningen strävar man efter att i den omfattning som syftet i respektive fall anger att konstatera att

 • att maskinens konstruktionssäkerhet är ändamålsenlig 
  • att maskinen till sin konstruktion och utrustning 
   • överensstämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till maskinförordningen 
   • har modern teknik 
   • överensstämmer med standarderna. 
 • maskinen har en CE-skylt som
  • har fästs i den omedelbara närheten av namnet på tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant med samma teknik.
  • finns på ett synligt ställe, är tydlig och hålls fast i maskinen under hela dess förväntade driftstid
 • märkningarna på maskinen innehåller
  • maskinens identifieringsuppgifter 
  • tillverkarens namn och adress
  • uppgifter om hur maskinen används på ett säkert sätt
  • varningsskyltar för maskinens risker antingen som bild eller text på finska eller svenska
 • maskinen har EG-försäkran om överensstämmelse med kraven som
  • ursprunglig version kontrollerad av tillverkaren på åtminstone ett officiellt språk inom Europeiska unionen (märkning ”ursprunglig”)
  • översättning av originaltexten till finska och svenska, om originalet inte är skrivet på dessa språk (märkning ”ursprunglig”)
  • entydigt kan kopplas samman med märkningarna på maskinen
  • till sitt innehåll är förenligt med bilaga II punkt A i maskinförordningen (400/2008)
  • en del av anvisningarna för maskinen eller som separat dokument
 • maskinen har anvisningar som
  • entydigt kan kopplas samman med märkningarna på maskinen
  • ursprungliga anvisningar som kontrollerats av tillverkaren på åtminstone ett officiellt språk inom Europeiska unionen (märkning ”ursprunglig”)
  • översättning av originalanvisningarna till finska och svenska, om originalet inte är skrivet på dessa språk (märkning ”ursprunglig”)
  • till sitt innehåll är förenliga med bilaga I punkt 1.7.4.2. i maskinförordningen.

Besiktningsobjekt i delvis fullbordade maskiner

När det gäller delvis fullbordade maskiner besiktar marknadskontrollen

 • försäkran för inbyggnad av vilken ska framgå
  • tillverkarens namn och adress
  • namn och adress för den person som sammanställer den tekniska tillverkningsdokumentationen
  • de väsentliga hälso- och säkerhetskrav i bilaga I till maskindirektivet som tillämpats på tillverkningen av den delvis fullbordade maskinen
  • de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som den delvis fullbordade maskinen uppfyller
 • monteringsanvisningar med vars hjälp den delvis fullbordade maskinen korrekt kan anslutas till den slutliga maskinen
 • uppfyllandet av de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som uppfylls enligt försäkran för inbyggnad.