Frivilligt arbete - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Frivilligt arbete utförs på en persons eget initiativ. På till exempel seniorhem kan frivilligarbetare hjälpa invånare med att motionera och andra sysslor. Frivilligt arbete kan också utföras inom fritids- och medborgarverksamhet eller för att stödja hanteringen av vardagen.

Frivilligarbetaren ska informeras om riskerna och olägenheterna på arbetsplatsen.

Arbetarskyddslagen tillämpas endast begränsat på frivilligt arbete. Arbetsgivaren ska dock se till att frivilligarbetares säkerhet eller hälsa inte äventyras.

Avtal ingås om frivilligt arbete

Inom frivilligt arbete har arbetstagaren inte ingått arbets- eller uppdragsavtal med arbetsgivaren och står inte i ett tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och frivilligarbetaren ska dock ingå avtal om frivilligt arbete. Avtalet förpliktar bägge parter att fullgöra sina skyldigheter. Avtalet ska vara personligt, och det kan ingås skriftligen eller muntligen. Om avtal inte ingås tillämpas inte arbetarskyddslagen på frivilligarbetarens arbete.

Arbetsgivarens och frivilligarbetarens skyldigheter

Arbetsgivaren ska se till att frivilligarbetares säkerhet eller hälsa inte äventyras. Arbetsförhållandena samt de använda maskinerna och anordningarna ska uppfylla kraven i arbetarskyddsförfattningarna. Arbetsgivaren ska också informera om risker och olägenheter på arbetsplatsen samt instruera hur maskinerna och anordningarna används.

Dessutom ska frivilligarbetaren ha tillgång till den personliga skyddsutrustning som behövs och ges instruktioner i användningen av den.

Arbetsgivaren ansvarar också för arbetarskyddet i frivilligt arbete.

Frivilligarbetaren är i sin tur skyldig att iaktta säkerhetsanvisningarna på arbetsplatsen och använda ändamålsenliga personliga skyddsutrustningar och hjälpmedel.

Talkoarbete omfattas inte av arbetarskyddslagstiftningen

Med talkoarbete avses arbete utan vederlag, och det handlar i allmänhet om att utföra ett visst skede i arbetet.

Talkoarbete omfattas inte av arbetarskyddslagstiftningen. Det finns hälso- och olycksfallsrisker även i talkoarbete. Om en olycka inträffar kan den som organiserat talkot eller uppdragsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Det rekommenderas att arbetarskyddet iakttas i talkon på samma sätt som i frivilligt arbete, och det är bra att teckna olycksfallsförsäkring för dem som deltar i talkot.

Frivilligt arbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag /738/2002)
  • 55 § frivilligt arbete

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?