Skyldigheter för aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen - Yleistä

Aktörer inom naturproduktplockningsbranschen är de som i Finland ordnar plockarens inkvartering och mathållning med syftet att köpa de naturprodukter som plockaren plockat. Med aktörer avses dessutom de som har bjudit in plockarna till Finland.

Aktören inom naturproduktsplockningsbranschen (nedan ”aktör”) är skyldig att: 

 1. introducera plockaren i:
  a) plockning av naturprodukter och förhållandena i Finland
  b) de rättsliga förhållandena mellan aktören och plockaren
  c) plockarens rättigheter och skyldigheter i Finland
  d) allemansrätten
  e) vem som ger råd och rättsskydd
  f) andra än i underpunkterna a–e avsedda omständigheter som är viktiga för plockningen
 2. följa skördeläget och bidra till plockandet på ett sådant sätt att plockaren har förutsättningar att få så stora inkomster som möjligt
 3. tillhandahålla plockaren inkvartering som uppfyller kraven i hälsoskyddslagen samt lämplig mathållning
 4. tillhandahålla plockaren besiktade fordon för färd till plockningsplatserna och för transport av naturprodukterna
 5. tillhandahålla plockaren redskap och utrustning för plockandet
 6. se till att plockaren känner till aktörens gällande minimiinköpspriser för naturprodukterna samt de kostnader som tas ut hos plockaren, och redan före plockarens ankomst till Finland, när det gäller en aktör som vid ansökan om visum inbjuder plockaren till landet
 7. hålla myndigheternas kontaktuppgifter tillgängliga för plockarna så att dessa ska kunna ge respons om aktören
 8. i förväg meddela arbetarskyddsmyndigheten var plockarnas baser finns genom att fylla i en webblankett.

Inskolning av plockare

Det väsentliga är att plockaren inskolas i plockningen så att den kan ske på ett resultatrikt och säkert sätt och att plockaren vet till vem man kan vända sig när plockaren behöver rådgivning eller hjälp vid eventuella problemsituationer. Dessutom är det viktigt att inskolningen sker på ett språk som plockarna förstår. Eftersom plockning är självständigt arbete får plockarna dock själv i huvudsak välja sina arbetssätt.

Uppföljning av skörden och påverkan på plockningsinkomsten

Aktören är skyldig att samarbeta, dvs. aktören ska följa upp skördeläget och bidra till plockandet på ett sådant sätt att plockaren har förutsättningar att få så stora inkomster som möjligt. I praktiken innebär denna skyldighet att samarbeta att aktören ska följa upp skördeläget för naturprodukterna utifrån skördeprognoser och annan aktuell information från Naturresursinstitutet och andra aktörer inom branschen. Dessutom ska aktören beakta de områden, där naturprodukterna redan har plockats. Utifrån den information som aktören skaffat ska aktören informera plockarna om lönsamma skördeområden.

Aktörens skyldighet att samarbeta är viktig, eftersom utländska naturproduktsplockare i praktiken inte kan göra en sådan analys. Man kan säkerställa att samarbetsskyldigheten uppfylls genom respons från plockarna. Arbets- och näringsbyrån övervakar att aktörernas samarbetsskyldighet uppfylls genom respons från plockarna.

Krav på inkvartering och mathållning

Aktören ska erbjuda inkvartering som uppfyller kraven i hälsoskyddslagen om de sanitära kraven på bostäder och andra vistelseutrymmen. Inkvarteringen ska också uppfylla kraven på förhållandena och antalet personer som fastställs i hälsoskyddsförordningen samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen.  

Lämplig mathållning som avses i lagen innebär att maten som erbjuds har god kvalitet och motsvarar till sitt kaloriinnehåll den energimängd som förbrukas i plockningsarbetet. Aktören ska tillhandahålla plockaren besiktade fordon för färd till plockningsplatserna och för transport av naturprodukterna. Likaså ska aktören tillhandahålla plockaren redskap och utrustning för plockandet.

Information om inköpspriser

Aktören ska se till att plockaren är medveten om de gällande inköpspriserna för naturprodukter. Eftersom inköpspriset för plockade naturprodukter är viktig även när plockaren överväger inresa till Finland, ska plockaren informeras om inköpspriset redan innan plockaren kommer till Finland. När det inte är fråga om ett anställningsförhållande kan plockaren och aktören inom naturproduktsplockningsbranschen vanligtvis inte komma överens om ett inköpspris för de plockade naturprodukterna. Information om inköpspriset ska dock ges. Med tanke på plockarens rättsliga ställning är det också viktigt att inköpspriset som är känt när plockandet börjar inte sjunker under plockningsdagen. Det är också viktigt att plockaren känner till de kostnader som debiteras honom eller henne. Även denna information ska ges till plockaren redan innan plockaren anländer till Finland.

Respons och anmälan om baser

Aktören ska också säkerställa att plockaren har möjlighet att ge respons till aktören och de behöriga myndigheterna. Detta säkerställs genom aktörens skyldighet att hålla myndigheternas kontaktuppgifter tillgängliga för plockarna så att de kan ge respons. Direkt respons från plockarna är ett viktigt sätt att följa upp och utveckla plockningen av naturprodukter. Med behöriga myndigheter avses arbetarskyddsmyndigheten, arbets- och näringsbyrån samt andra myndigheter, vars lagstadgade tillsynsuppgifter omfattas av lagen: kommunens miljöhälsovård, byggnadstillsyn och räddningsmyndigheter. 

För att övervaka att lagen följs ska aktören på förhand underrätta arbetarskyddsmyndigheten om plockarnas baser. Baserna är plockarnas läger, där de plockade naturprodukterna vägs och säljs, där man tillreder mat till plockarna och där fordonen och plockningsutrustningen underhålls och repareras. Baserna fungerar också som plockarnas inkvarteringsställen och centraler, där plockarna inskolas och guidas i terrängen. 

Förhandsanmälan görs på en webblankett. Om plockarnas bas ändras under plockningsperioden, ska aktören göra en förhandsanmälan också om den nya basen.

Betalning av intjänade belopp och förbud mot debitering av kostnader

Aktören ska kontinuerligt tillhandahålla plockaren aktuell information om intjänade belopp och ska innan plockaren lämnar landet betala det fulla belopp som plockaren har tjänat in med sitt plockande. 

Aktören får inte av plockaren ta ut: 

 1. avgifter för rekryteringen eller för tjänster med anknytning till resorna till och från Finland
 2. ränta på eventuell finansiering av plockarens resekostnader
 3. avgifter för fullgörandet av de skyldigheter som avses i 6 § 1 och 2 punkten
 4. oskäliga avgifter för fullgörandet av de skyldigheter som avses i 6 § 3–5 punkten.

Aktören är dessutom skyldig att i sina avtalsvillkor se till att den som handlar för aktörens räkning eller företräder denne inte av plockaren tar ut någon sådan avgift som avses i 2 mom. 

Av aktören förbjudna debiteringar

Det är absolut förbjudet för aktören att ta ut avgifter för inskolning och rekrytering av plockaren, tjänster i samband med plockarens resa till och från Finland eller ta ut ränta för finansiering av plockarens resekostnader. Det är inte heller tillåtet att ta ut någon avgift för att sörja för aktörens samarbetsskyldighet.

Dessutom är det förbjudet för aktören eller den part som handlar för aktörens räkning att debitera oskäliga kostnader för inkvartering, mathållning, fordon, plockningsutrustning eller andra tjänster i anslutning till ordnandet av plockandet. Med oskälighet avses att debiteringen inte får stå i klart missförhållande till den tillhandahållna tjänsten. Missförhållandet ska bedömas i proportion till vad aktören eller den part som handlar för aktörens räkning i allmänhet kan ta ut för motsvarande tjänster i motsvarande förhållanden. Dessutom ska de uppburna kostnaderna motsvara högst de faktiska kostnaderna som uppkommit för aktören.

Förbudet mot debiteringar i samband med ordnandet av plockningen och resorna till och från Finland gäller aktören och den part som handlar för aktörens räkning. Bestämmelsen gäller inte regelbundna debiteringar i näringsverksamheten av andra tjänsteleverantörer och näringsidkare. Sådana avgifter är exempelvis viseringsavgift, arvode för läkarundersökning eller flygbolagets biljettdebitering. Utöver viseringsavgiften debiteras den som ansöker om visum en tjänsteavgift, när personen uträttar ärenden hos en extern tjänsteleverantör. 

Övervakningen av betalningen av inkomster och efterlevnaden av debiteringsförbud görs i efterhand utifrån de handlingar som aktören lämnat in. Handlingarna bedöms av arbets- och näringsbyrån, som vid behov ger ett utlåtande om dem till beskickningen eller arbetarskyddsmyndigheterna.

Arbets- och näringsbyråns uppgifter

Arbets- och näringsbyrån bedömer om en aktör är tillförlitlig på det sätt som avses i lagen. Bedömningen ges på begäran av aktören för ett år åt gången. Arbets- och näringsbyrån följer upp uppfyllandet av förutsättningarna för tillförlitlighet, betalning av plockarens inkomster och förbud mot debitering av kostnader samt ger beskickningen eller arbetarskyddsmyndigheterna ett utlåtande om dessa på begäran. 

Arbets- och näringsbyrån ger tillsammans med arbetarskyddsmyndigheterna rådgivning i ärenden som gäller plockarnas rättigheter, aktörens tillförlitlighet och skyldigheter samt betalning av inkomster och debitering av kostnader.

Skyldigheter för aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning