Psykosocial belastning - Ensamarbete

Det handlar om fysiskt ensamarbete då arbetstagaren inte är i kontakt med övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Andra personer på arbetsplatsen, såsom butikskunder eller sjukhuspatienter, ersätter inte andra arbetstagare.

Med socialt ensamarbete avses å sin sida en situation där arbetstagaren inte har möjlighet att få stöd av sin arbetsgemenskap. Med yrkesmässigt ensamarbete avses en situation där arbetstagaren utför arbete som ensam företrädare för yrkesgruppen, även om han eller hon har kontakt med andra arbetstagare. Detta kan vara till exempel arbete i en annan arbetsgivares lokaler utan att andra yrkespersoner arbetar där.

Olägenheter av och risker i ensamarbete

Ensamarbete är i sig inte skadligt eller farligt. 

Ensamarbete kan dock vara kopplat med en uppenbar olägenhet eller risk därför att det i arbetet används farliga maskiner eller farliga arbetsmetoder i sådana situationer där sannolikheten för en allvarlig olycka är större än vanligt. På grund av att arbetstagaren jobbar ensam är möjligheten att snabbt få hjälp begränsad.

Ensamarbete kan vara förknippat med en uppenbar olägenhet eller risk också på grund av risk för våld. Ensamarbete kan i sig öka hotet om våld i vissa arbetsuppgifter. 

Läs mer: Risk för våld

Ensamarbete kan därtill vara en psykosocial belastningsfaktor. Också korta perioder av ensamarbete eller social eller fysisk isolering av en arbetstagare från arbetsgemenskapen kan orsaka skadlig arbetsbelastning, i synnerhet om också andra belastningsfaktorer anknyter till situationen.

Läs mer: Psykosocial belastning

Vid ensamarbete ska man särskilt beakta riskerna för olycksfall och våld samt psykosociala belastningsfaktorer.

Olägenheter och risker förknippade med ensamarbete identifieras som en del av riskbedömningen

Arbetsgivaren ska utreda om det på arbetsplatsen utförs arbete där arbetstagaren arbetar ensam. Arbetsgivaren ska också bedöma om det förekommer uppenbara olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Vid bedömningen av riskerna i ensamarbetet ska arbetsgivaren särskilt beakta riskerna för olyckor och våld samt psykosociala belastningsfaktorer i olika arbetsuppgifter.

Metoder för att minska risker som orsakas av ensamarbete

Arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder när det utifrån utredningen och bedömningen av riskerna kan uppstå större och uppenbara olägenheter eller risker än normalt för arbetstagarens säkerhet och hälsa om arbetstagaren arbetar ensam. Sådant arbete kan vara till exempel arbete som skogsarbetare och inom servicebranscher samt arbete som utförs hemma hos kunden.

Arbetsgivaren ska ordna arbetsförhållandena så att faran är så liten som möjligt. Arbetsgivaren ska vid planeringen av arbetet beakta att ensamarbete inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarna. Olägenheter kan lindras till exempel genom att minska tiden som används för ensamarbete. Tryggt ensamarbete kan förutsätta förändringar i den fysiska arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och -redskapen.

Risker eller olägenheter i samband med ensamarbete kan undvikas genom undervisning och handledning av arbetstagarna. Med hjälp av introduktion och utbildning kan man förbättra arbetstagarens möjligheter att klara sig i arbetet. Arbetsgivaren ska följa upp att givna verksamhets- och säkerhetsanvisningar samt säkra arbetssätt iakttas även när arbetstagaren arbetar ensam.

Kontakt och tillkallande av hjälp

Arbetsgivaren ska ordna möjlighet till nödvändig kontakt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, en företrädare som arbetsgivaren anvisat eller andra arbetstagare. När nödvändigheten av kontakt prövas ska också arbetets natur, förhållanden och arbetsplatsen beaktas från fall till fall.

Arbetstagaren ska ordna en möjlighet för arbetstagaren att med ändamålsenliga anordningar kunna kalla på hjälp till sitt arbetsställe. Arbetsgivaren ska kalla på hjälp om en arbetstagare inte nås och det finns skäl att misstänka att arbetstagaren drabbats av en olycka.

Förbud mot ensamarbete

En riskbedömning enligt arbetarskyddslagen kan visa att riskerna med ensamarbete kan vara så stora att ensamarbete inte kan tillåtas i vissa arbetsuppgifter eller i vissa arbetsförhållanden. Sådana arbetsuppgifter kan vara till exempel rökdykning, byggarbeten under vattenytan och vissa cisternarbeten. På motsvarande sätt ska säkerheten i ensamarbete bedömas i situationer där arbetsplatsen under en kort tid utsatts för flera hot eller rån och arbetstagarnas säkerhet inte kan tryggas med andra åtgärder.

En ung arbetstagare (under 18 år) får inte arbeta ensam, om arbetet är förknippat med en uppenbar risk för olycksfall eller våld.

Psykosocial belastning - Ensamarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 8 § arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
  • 10 § utredning och bedömning av riskerna i arbetet
  • 27 § risk för våld
  • 29 § ensamarbete

Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006)

  • 3 § särskilt skadliga arbeten

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

  • 4 § Anordnande av kontakter

Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011)

  • 6 § Kommunikation och tillsyn