Tillstånd och anmälningar - Yleistä

Tillstånd

De arbeten som kräver behörighet eller kompetensbrev som beviljas av arbetarskyddsmyndigheten fastställs i lagstiftningen. Sådana arbeten är till exempel asbestrivningsarbete och sprängningsarbeten (kompetensbrev för laddare).

Även undantagstillstånd, som gäller ordinarie arbetstid samt dygnsvila, periodarbetstid, nattarbete och dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning, ansökas hos arbetarskyddsmyndigheten.

Dessutom kan arbetarskyddsmyndigheten bevilja tillstånd för vissa arbeten som utförs av unga arbetstagare.

Innan arbetarskyddsmyndigheten fattar beslut om undantagstillstånd ska arbetsgivaren ge en berörd förtroendeman eller ett förtroendeombud möjlighet att bli hörd i ärendet antingen muntligen eller skriftligen. Om det på en arbetsplats inte finns någon förtroendeman eller något förtroendeombud, ska arbetarskyddsfullmäktigen ges möjlighet att bli hörd. Om det inte heller finns någon arbetarskyddsfullmäktig ska varje arbetstagare som beslutet gäller ges möjlighet att bli hörd.

Anmälningar

Innan arbetet inleds ska anmälan göras till arbetarskyddsmyndigheten om byggarbete, asbestrivning, utstationering av arbetstagare i Finland och anlitande av 16-17-åringar för farligt arbete. Det är möjligt att göra förhandsanmälan om byggarbete, förhandsanmälan om asbestsanering och anmälan om utstationering av arbetstagare på en webblankett.

Nödarbete ska anmälas utan dröjsmål i efterhand.

Allvarliga olycksfall i arbetet ska också anmälas till arbetarskyddsmyndigheten utan dröjsmål.

Arbetsgivaren ska upprätta en årlig förteckning över personer som exponeras för carcinogena ämnen och metoder i yrket (ASA-registret). ASA-anmälan ska lämnas till Arbetshälsoinstitutet (inte till arbetarskyddsmyndigheten) före utgången av den 31 mars följande år.