Indikatorer för arbetsförhållandena - Elmeri+ - metoden

Med Elmeri+bedöms antingen hela arbetsplatsens eller enskilda arbetsstationers arbetsmiljö samt säkerheten i arbetstagarnas arbetsmetoder. Metoden lämpar sig bäst inom industribranscher.

Med Elmeri+ kan observeras

  • säkerheten i arbetstagarnas arbetsmetoder
  • ergonomi
  • maskin- och anläggningssäkerhet
  • säkerheten då det gäller att röra sig på arbetsplatsen
  • ordning och reda
  • säkerheten i de arbetshygieniska arbetsmiljöfaktorerna (buller, belysning, värmeförhållanden, luftrenheten och ämnen som hanteras).

Det lönar sig för arbetsgivaren att använda Elmeri

Elmeri+ är ett bra verktyg för säkerhetsledningen. Det lämpar sig för till exempel arbetsplatsens interna säkerhetsinspektioner. Genom att använda detta vertyg får arbetsgivaren fram utvecklingsmål av arbetarskyddet och kan med regelbundet upprepade Elmeri+-mätningar följa upp hur säkerhetsnivån utvecklas.  Elmeri+ -indexet för arbetsplatsen har konstaterats motsvara olycksfallsfrekvensen på arbetsplatsen.

Användning av Elmeri vid en arbetarskyddsinspektion

Elmeri+-frågeformulären innehåller de 14 mest centrala faktorer som påverkar arbetssäkerheten och som inspektören bedömer utifrån arbetarskyddslagstiftningen enligt principen i ordning eller inte i ordning. Inspektören gör i allmänhet minst hundra observationer per arbetsplatsinspektion.  

Inspektörens observationer resulterar i ett Elmeri+-helhetsindex för arbetsplatsen, dvs. antalet observationer som är i ordning i förhållande till samtliga observationer, delindexen för faktorer som ska observeras samt jämförelseuppgifter för arbetsplatser inom samma bransch. I inspektionsberättelsen ger inspektören arbetsgivaren anvisningar eller uppmaningar gällande observationer av förhållanden och saker som strider mot bestämmelserna enligt arbetarskyddslagstiftningen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?