Dataskyddsbeskrivning - Nyhetsbrev

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679
Updaterad 29.10.2021

1. Register
Sändlista för arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev

2. Registeransvarig
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, postadress PB 11, 13035 AVI, telefonväxel 0295 017 500, e-post [email protected]

3. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Kommunikationssakkunnig Marja Tereska, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, postadress PB 11, 13035 AVI, telefonväxel 0295 017 500, e-post [email protected]

4. Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvariga
Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, postadress PB 1, 13035 AVI, e-post [email protected]

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Nyhetsbrevet erbjuder arbetsplatsernas arbetarskyddspersonal, arbetarskyddsförvaltningens intressenter och andra intresserade information om aktuella ärenden inom arbetarskyddsförvaltningen. Mottagarnas personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.

6. Personuppgifter i registret
Vi sparar e-postadress för beställarna av nyhetsbrevet. 

7. Normala datakällor för personuppgifter
Personuppgifterna samlas in när personen beställer arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev. Dessutom insamlas personuppgifter från Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet, ansvarsområdena för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken samt social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifter sparas endast i samband med utskick av arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte regelmässigt utanför organisationen.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

10. Förvaringstid för personuppgifter
Personuppgifterna sparas i tjänsten tills nyhetsbrevet läggs ned eller en e-postadress som inte fungerar tas bort.

11. Principer för skydd av personuppgifter
Uppgifter som behandlas med hjälp av datateknik är skyddade genom hantering av användargrupper och behörigheter, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokalerna, passerkontroll, skydd av datakommunikationen och säkerhetskopiering av uppgifterna.

12. Den registrerades rättigheter
Rätt till insyn: Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige erhålla bekräftelse på att uppgifter rörande honom eller henne behandlas eller att de inte behandlas. Den registrerade har rätt att få åtkomst till sina personuppgifter. Den som vill kontrollera sina uppgifter ska begära detta av den personuppgiftsansvarige i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Rätt att kräva rättelse av en uppgift: Den registrerade har rätt att yrka att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål ska rätta felaktiga personuppgifter om den registrerade. Den registrerade har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade. Den som vill rätta eller komplettera sina uppgifter ska begära detta av den personuppgiftsansvarige i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Rätt att radera uppgifter: Den som vill radera sina uppgifter ska begära detta av den personuppgiftsansvarige i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige. 

Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Dataombudsmannens byrå), om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå:
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
E-post: [email protected]
Växel: 029 56 66700
tietosuoja.fi/sv