Verksamhet

Vid Regionförvaltningsverket indelas arbetarskyddsmyndigheten i fem ansvarsområden för arbetarskyddet. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet övervakar vi på regional nivå att författningar efterlevs. Vårt viktigaste tillsynsmetod är arbetarskyddsinspektioner.

Arbetarskyddsinspektion på en byggarbetsplats vid motorväg. Bild: Anu Pynnönen.Utöver tillsynen ger vi anvisningar och råd i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet samt villkor i anställningsavtal. Vi behandlar också tillståndsansökningar och anmälningar om sådana arbeten för vilka lagstiftningen fastställer begränsningar eller anmälningsskyldigheter.

Till våra uppgifter hör att utreda orsakerna till allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt verka för att förebygga dem. Dessutom övervakar vi att de maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra tekniska anordningar som används i arbetet uppfyller de krav som ställs på dem.

När vi misstänker att ett straffbart arbetsbrott har begåtts på den arbetsplats som övervakas, anmäler vi detta till polisen. Under behandlingen av fallet hörs vi som sakkunniga.

Vi övervakar det finländska arbetslivet

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet övervakar vi arbetsplatser där man arbetar i ett arbetsavtalsförhållande eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande. Vi kan dessutom övervaka bland annat arbete som utförs av elever och studerande i samband med utbildningen, arbete som utförs av personer som deltar i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller arbete i anslutning till rehabilitering och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Även hyrt arbete, distansarbete och arbete i någon annans hem omfattas av vår tillsyn.

Vi övervakar inte företagare som utför eget arbete och som inte har arbetstagare, med undantag av arbete på gemensamma arbetsplatser.

Frivilligarbete där personen inte är anställd hör i allmänhet inte till arbetarskyddstillsynen, se mer information på sidan Frivilligt arbete. Vi övervakar inte heller talkoarbete, hobbyverksamhet eller professionell idrott.

Förutom arbetsgivare kan vi i egenskap av arbetarskyddsmyndighet övervaka bland annat planerare, personer som inspekterar utrustning eller huvudentreprenörer och byggherrar på gemensamma byggarbetsplatser.

Till våra uppgifter som arbetarskyddsmyndighet hör inte granskning av planerade arbetsutrymmen eller arbetsutrymmen som håller på att byggas eller arbetsmiljön eller planer som gäller maskiners konstruktioner. Det ankommer inte heller på arbetarskyddsmyndigheten att ge förhandsutlåtanden i andra ärenden. På begäran kan vi ge råd om tillämplig lagstiftning i enskilda frågor som omfattas arbetarskyddsmyndighetens tillsyn.

Vi övervakar inte ärenden som gäller intressebevakning för en enskild arbetsgivare eller arbetstagare, eftersom de är privaträttsliga tvister där arbetarskyddsmyndigheten inte har behörighet. Som intressebevakning betraktas bland annat lokala förhandlingar och förhandlingar på förbundsnivå för att lösa en tvist om anställningsförhållandet, förande av talan i domstol eller tolkning av kollektivavtalets innehåll.

Tillsynslagen definierar uppgifterna och metoderna

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, dvs. tillsynslagen, föreskrivs om hur arbetarskyddsmyndigheten övervakar att bestämmelserna om arbetarskydd, anställningsförhållanden och andra bestämmelser om arbetarskydd iakttas. I lagen föreskrivs också om hur vi övervakar arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) avtal är arbetarskyddsmyndigheten oberoende när den utför sin tillsynsuppgift.

I arbetarskyddsfrågor samarbetar vi intensivt med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Representanter för arbetsmarknadsparterna deltar till exempel i planeringen av den regionala inriktningen av tillsynen.

Ministeriet styr verksamheten vid ansvarsområdena för arbetarskyddet

Arbetar- och jämställdhetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar om arbetarskyddstillsynen i syfte att förenhetliga tillsynen, förbättra kvaliteten på arbetarskyddsinspektioner och öka verksamhetens transparens. Anvisningarna bereds i samarbete mellan ansvarsområdena för arbetarskyddet samt arbets- och jämställdhetsavdelningen och under beredningen hörs även centrala intressentgrupper.

I den fyraåriga ramplanen beskrivs arbetarskyddstillsynens vision samt fastställs strategiska mål för verksamheten. Utgående från de strategiska målen fastställs målen för fyraårsperioden samt resultatmålen för varje års verksamhet.

Resultatmålen antecknas i det riksomfattande resultatavtalet mellan alla ansvarsområden för arbetarskyddet och social- och hälsovårdsministeriet. I resultatavtalet avtalas vad arbetarskyddsinspektionerna i huvudsak ska inriktas på. Inspektioner kan till exempel riktas till en viss bransch eller till en lag som just trätt i kraft med beaktande av tillsynens omfattning.

Innehållet i målen i ramplanen har påverkats i synnerhet av SHM:s strategi samt policyn för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet till år 2030 som preciserar strategin.

Material från tidigare år (på finska):

Verksamhet - Muualla Tyosuojelu.fissä