Työsuojelutarkastus - Tarkastuskertomus

Inspektionsberättelsen är en skriftlig beskrivning av arbetarskyddsinspektionens förlopp och centrala iakttagelser. Arbetarskyddsinspektören sänder rapporten till arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen inom 30 dagar från inspektionen eller från det att allt nödvändigt material står till hans eller hennes förfogande.

Inspektionsberättelsen innehåller uppgifter om föremålet, tidpunkten och platsen för inspektionen, de personer som varit närvarande vid inspektionen samt andra nödvändiga identifieringsuppgifter. I dokumentet beskriver inspektören de centrala iakttagelser som han eller hon har gjort vid inspektionen, de skyldigheter som han eller hon har ålagt arbetsgivaren samt övriga ärenden som behandlats. Dessutom antecknar han eller hon i berättelsen eventuella avvikande uppfattningar om de omständigheter som var föremål för inspektionen.

Inspektionsberättelsen upprättas också för inspektioner där arbetsgivaren inte åläggs skyldigheter, dvs. anvisningar, uppmaningar eller temporära användningsförbud.

Ålägganden för arbetsgivaren

Inspektör. Bild: Anu Pynnönen.

I inspektionsberättelsen beskriver man konkret en brist eller någon annan lagstridig omständighet som iakttagit i arbetsförhållandena samt ger arbetsgivaren en uppmaning eller anvisning för att uppnå den nivå som förutsätts i lagstiftningen. I vissa situationer kan inspektören också meddela ett temporärt användningsförbud till exempel i anslutning till en farlig arbetsmaskin. Inspektören beskriver målbilden i åläggandet och arbetsgivaren avgör med vilka metoder den kan uppnås.

Inspektören kan överföra en lagstridig omständighet till arbetarskyddsmyndigheten för behandling utan att ge anvisningar eller uppmaningar, om inspektören upptäcker att ett sådant meddelande uppenbarligen inte leder till att ärendet rättas till eller att ärendet inte tål dröjsmål. Arbetarskyddsmyndighetens behandling innebär att regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet överväger om det är nödvändigt att vidta fortsatta åtgärder i ärendet.

Om förseelsen upprepas eller olägenheten eller faran är klart större än ringa, bedömer ansvarsområdet för arbetarskyddet om gärningen eventuellt uppfyller brottsrekvisitet och om brottsanmälan bör övervägas.

Uppmaning

Inspektören ger en uppmaning om en lagstridighet som han eller hon har observerat och som orsakar en risk eller olägenhet som är större än ringa. År 2023 gav inspektörerna sammanlagt cirka 6 300 uppmaningar.

Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen inom utsatt tid kan det leda till ett förpliktande beslut av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten kan förena vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande.

Anvisning

Inspektören ger en anvisning för att åtgärda en liten och enskild brist när miniminivån i lagstiftningen inte uppfylls. År 2023 gav inspektörerna sammanlagt cirka 45 000 anvisningar.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna kan leda till en uppmaning eller ett förpliktande beslut av arbetarskyddsmyndigheten. Även i detta fall kan arbetarskyddsmyndigheten förena vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande.

Temporärt användningsförbud

Om arbetarskyddsinspektören upptäcker en omedelbar fara för liv eller hälsa, meddelar inspektören ett temporärt användningsförbud i ärendet. Användningsförbud kan meddelas till exempel för brister i maskinskyddet eller fallskyddet som medför allvarlig fara. Förbudet ska iakttas omedelbart.

Inspektören upprättar ett separat dokument över det temporära användningsförbudet som omedelbart sänds till arbetsplatsen. Samtidigt överför inspektören ärendet till arbetarskyddsmyndigheten för behandling och avgörande. När nödvändiga korrigerande åtgärder har vidtagits på arbetsplatsen förfaller användningsförbudet.

År 2023 utfärdades sammanlagt 31 användningsförbud som fastställts av arbetarskyddsmyndigheten.