Inspektionsobjektets rättsskydd - Yleistä

Anmärkning

Om arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen, arbetstagaren eller någon annan part som varit föremål för tillsynen upplever att arbetarskyddsinspektionen inte har följt tillsynslagen, kan han eller hon framställa en skriftlig anmärkning om saken. Anmärkningen ska framställas till arbetarskyddsmyndigheten inom två månader från det att inspektionsberättelsen har lämnats in till arbetsgivaren eller någon annan tillsynsåtgärd har tillställts.

Arbetarskyddsmyndigheten behandlar anmärkningen och meddelar upphovsmannen skriftligen inom skälig tid om eventuella åtgärder som anmärkningen medför.

Anmärkningen kan skickas till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen är belägen. Det rekommenderas att man använder krypterad e-post.

Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan kan anföras över lagstridig eller felaktig verksamhet av en arbetarskyddsinspektör eller någon annan person som sköter ett offentligt uppdrag inom regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Förvaltningsklagan ska anföras skriftligen hos arbetarskyddsmyndigheten och med iakttagande av bestämmelserna i förvaltningslagen.

Förvaltningsklagan är till sin natur inget sätt att söka ändring. Arbetarskyddsmyndigheten kan alltså inte på basis av detta upphäva givna förpliktelser eller andra åtgärder, utan utifrån förvaltningsklagan undersöks i efterhand förfarandets riktighet.

Arbetarskyddsmyndigheten utreder efter att ha fått förvaltningsklagan om man i ärendet har handlat i enlighet med lagen och principerna för god förvaltning. Efter utredningarna skickar arbetarskyddsmyndigheten till den klagande ett administrativt avgörande med anledning av förvaltningsklagan.

Förvaltningsklagan kan skickas till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen är belägen. Det rekommenderas att man använder krypterad e-post.

Inspektionsobjektets rättsskydd - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning