Tillämpning av beställaransvarslagen -alasivu

Utredningsskyldigheten gäller användning av hyrd arbetskraft och underleverantörer

Utredningsskyldigheten gäller beställare som anlitar hyrd arbetskraft i Finland. Beställaransvarslagen tillämpas på underleverantörsavtal om följande villkor uppfylls:

1. Underleverantörens arbetstagare arbetar i beställarens arbetslokaler eller arbetsställen i Finland.

Vid byggverksamhet gäller utredningsskyldigheten dock även när arbetet utförs av en företagare. Det är viktigt att beställaren är medveten om vilken ställning personen har (företagare eller anställd) som utför arbetet, så att utredningar i enlighet med beställaransvarslagen erhålls i rätt omfattning.

2. Underleveransarbetet anknyter till beställarens normala verksamhet.

Normala arbetsuppgifter i beställarens verksamhet utöver den egentliga kärnverksamheten är städning samt service och underhåll av anordningar och utrymmen. Utredningsskyldigheten gäller också transporter, om de anknyter till beställarens normala verksamhet. I avtal gällande byggverksamhet omfattar utredningsskyldigheten även sådana beställare i vars normala verksamhet inte ingår byggande.

3. Beställaren och avtalsparten har ingått ett avtal om att en viss arbetsprestation skall utföras mot vederlag. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

Fullgörande av utredningsskyldigheten i olika situationer (pdf-fil)

Med beställare avses i 3 § i handelsregisterlagen en näringsidkare som är skyldig att göra en i handelsregisterlagen avsedd grundanmälan. Med beställare avses också staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, något annat religionssamfund eller någon annan offentligrättslig juridisk person. Med beställare avses också ett motsvarande utländskt företag.

Gränsvärden

Utredningar i enlighet med beställaransvarslagen behöver inte inhämtas för mindre avtal. Gränsvärdena är olika för hyrt arbete och underleveranser. Beställaren måste inhämta utredningar i enlighet med beställaransvarslagen om arbetet som utförs av hyrda arbetstagare fortgår sammanlagt över tio arbetsdagar. För underleverantörsavtal uppstår en utredningsskyldighet om värdet av avtalet är minst 9 000 euro (moms 0 %).

Utredningarna i enlighet med beställaransvarslagen ska inhämtas innan avtalet ingås, om det vid ingåendet av avtalet är uppenbart att gränsvärdet kommer att överskridas.

Utredningsskyldigheten kan uppkomma även om värdet på ett enskilt underleverantörsavtal eller värdet på antalet arbetsdagar för hyrda arbetstagare som grundar sig på ett enskilt avtal inte överskrider gränsvärdet. Vid uträkningen av gränsvärdena skall arbetet anses ha fortgått utan avbrott om det arbete eller den arbetsprestation som utförts för beställarens räkning består av flera utan avbrott eller endast med korta avbrott på varandra följande tidsbundna avtal. Då ska utredningarna inhämtas senast när man vet att gränsvärdet kommer att överskridas.

Överskridning av gränsvärdena bedöms inte till exempel per kalenderår eller räkenskapsperiod.

Undantag från utredningsskyldigheten

Utredningar i enlighet med beställaransvarslagen behöver inte inhämtas om beställaren har en  grundad anledning att lita på att avtalsparten fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Utredningar behöver inte inhämtas om avtalsparten är ett i beställaransvarslagen nämnt offentligrättsligt samfund (till exempel staten, en kommun eller en församling) eller ett publikt aktiebolag. Också ett tidigare avtalsförhållande mellan beställaren och avtalsparten samt en etablerad verksamhet hos avtalsparten kan vara en grund för tillförlitlighet.

Utredningar behöver inte inhämtas för en avtalspart som har utövat affärsverksamhet i flera år utan avvikelser. Till exempel verksamheten i ett s.k. skrivbordsbolag kan inte anses vara etablerad.

Beställaren ska alltid själv bedöma hur etablerad avtalspartens verksamhet är innan avtal ingås och övervägandet ska kunna visas med stöd av en handling. Även om företaget har haft verksamhet sedan länge ska beställaren inhämta utredningar om det skett förändringar i avtalspartens verksamhet eller om det finns skäl att misstänka att avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina skyldigheter. Beställaren ska inhämta utredningar om till exempel företaget har fått en ny ägare eller om det av offentliga uppgifter framgår att företaget har försummat sina lagstadgade skyldigheter eller om avtalsparten till exempel har strukits ur förskottsuppbördsregistret.

Beställaren kan ha en motiverad orsak till att lita på sin avtalspart även på grund av tidigare samarbete. Avtalsförhållandet kan anses vara et t etableratefter cirka två år om man under denna period har ingått avtal enligt beställaransvarslagen.

Ett undantag från ovanstående är byggverksamhet: i avtal relaterade till byggverksamhet befrias beställaren inte från utredningsskyldigheten på grund av tidigare avtalsförhållande eller etablerad verksamhet hos avtalsparten eller orsaker som kan jämställas med dessa.

Utredningsskyldighet i anslutning till byggande

Med byggverksamhet avses byggande samt reparation, service och underhåll relaterade till byggande. Utöver ny- och ombyggnad anses även jord- och vattenbyggnad höra till byggverksamhet.

Inom byggverksamhet är utredningsskyldigheten mer omfattande än i andra avtal:

  1. Inom byggverksamheten omfattar utredningsskyldigheten alla beställare även om byggande inte ingår i beställarens normala verksamhet. Därför har till exempel ett industriföretag utredningsskyldighet vid beställning av arbeten för att bygga ut verksamhetsutrymmen. Samma gäller för en restaurang då den låter utföra renoveringsarbeten.
  2. Utredningarna ska inhämtas även om företagaren själv utför arbetet. Då är det tillräckligt med en utredning om skatteregisteruppgifter, ett handelsregisterutdrag och en utredning om betalning av skatter. Om en arbetstagare utför arbetet ska alla utredningar i enlighet med beställaransvarslagen inhämtas. Beställaren ska också säkerställa att de framlagda utredningarna motsvarar den faktiska situationen.
  3. Om avtalspartens arbetstagare utför arbetet ska beställaren därtill inhämta intyg över tecknande av en försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I andra avtal som inte är relaterade till byggande finns ingen skyldighet att utreda tecknande av olycksfallsförsäkring.
  4. I avtal relaterade till byggverksamhet befrias beställaren inte från utredningsskyldigheten på grund av ett etablerat avtalsförhållande och inte heller på grund av etablerad verksamhet eller orsaker som kan jämställas med dessa. Utredningar behöver inte inhämtas endast om avtalsparten är ett i beställaransvarslagen nämnt offentligrättsligt samfund (till exempel staten, en kommun eller en församling) eller ett publikt aktiebolag eller motsvarande aktör.
  5. En beställare som använder en utländsk avtalspart har en fortlöpande plikt, som gäller så länge avtalet är i kraft, att försäkra sig om att avtalspartens utstationerade arbetstagare har gällande intyg över hur den sociala tryggheten för arbetstagarna bestäms, med vilka här avses utredningar över pensions- och olycksfallsförsäkringar.

Lättföretagare som avtalspart

Med lättföretagare avses i allmänhet en person som säljer tjänster i eget namn och fakturerar för arbetet genom en faktureringstjänst. Om avtalsparten är lättföretagare ska beställaren skaffa utredningar om hur lättföretagaren skött sina förpliktelser. Faktureringstjänsten kan inte lämna utredningar för lättföretagarens del.

Oftast har lättföretagaren inte något FO-nummer och är inte heller registrerad i förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskatteskyldiga, arbetsgivarregistret eller i handelsregistret. Då måste beställaren be avtalsparten om en fritt formulerad utredning om att denne inte finns i Skatteförvaltningens register eller i handelsregistret. Om lättföretagaren inte har FO-nummer antecknas det inte i det offentliga skatteskuldsregistret. Beställaren måste begära ett intyg över skattebetalningsärenden direkt från avtalsparten.

Om en arbetstagare hos ett lättföretag utför arbete för beställaren, ska beställaren skaffa förutom ovan nämnda utredningar även en utredning om arbetstagarens pensionsförsäkring, redogörelse för det tillämpliga kollektivavtalet eller de centrala arbetsvillkoren, redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad samt inom byggverksamhet även ett intyg över tecknande av olycksfallsförsäkring.