Ensiapukoulutus ruotsi - sisältö

Det är bra att välja de personer som ska delta i utbildningen i första hjälpen utifrån personliga egenskaper och utbildningsvilja. I detta fall fås den bästa möjliga nyttan av utbildningen i situationer där lärdomarna behövs. Närvaron av personer som utbildats i första hjälpen på arbetsplatserna eller i olika arbetsskift ska beaktas.

När man överväger omfattningen av och innehållet i utbildningen i första hjälpen ska man beakta arbetets särskilda krav. Om det till exempel allmänt förekommer stor risk för elchock på arbetsplatsen, bör man i utbildningen fästa särskild uppmärksamhet vid första hjälpen vid elolyckor.

Om man arbetar mycket i trafiken eller kontinuerligt arbetar på olika ställen, till exempel i service-, installations- eller byggarbete, kan det vara bra att utbilda alla arbetstagare till exempel på en kurs i livräddande första hjälpen. Företagshälsovården fastställer en tillräcklig utbildningsnivå och ett tillräckligt utbildningsinnehåll utifrån de uppgifter som arbetsgivaren ger.

Ensiapukoulutus ruotsi plussisällöt

Ensiapukoulutus ruotsi - linkit