Arbetarskyddsansvar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En arbetsgivare har en skyldighet att ge akt på arbetsmiljön, identifiera och bedöma riskerna i arbetet och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder samt att följa upp inverkan av åtgärden på säkerheten och hälsan i arbetet. Vid behov ska ytterligare åtgärder vidtas. Arbetsgivaren ska också ge sina arbetstagare en introduktion i förhållandena på arbetsplatsen, rätta arbetsmetoder och säkerhetsanvisningarna.

Arbetsgivarens förpliktelser utökas när man är verksamma på en gemensam arbetsplats, där arbetstagare för flera olika arbetsgivare eller egenföretagare arbetar samtidigt eller efter varandra.

En arbetstagare har å sin sida en skyldighet att iaktta de föreskrifter och säkerhetsanvisningar som arbetsgivaren meddelat. En arbetstagare ska också sörja för den egna säkerheten och övriga personers säkerhet då han eller hon utför arbete och också underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktige om observerade säkerhetsbrister.

Arbetarskyddet ska beaktas redan då arbetet och arbetsmiljön planeras

Planerare av till exempel arbetslokaler eller maskiner och anordningar som används i arbetet har också ett arbetarskyddsansvar eftersom målet är att trygga säkerheten redan då arbetet och arbetslokalerna planeras. I denna fas fattas ofta de viktigaste besluten för arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren försummar sina förpliktelser i arbetarskydd är arbetarskyddsmyndigheten skyldig att polisanmäla förseelser som enligt arbetarskyddslagstiftningen är straffbara.

Arbetarskyddsansvar - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 2 kap. Arbetsgivarens allmänna skyldigheter                   
  • 4 kap. Arbetstagarnas skyldigheter och rätt att vägra utföra arbete
  • 5 kap. Närmare bestämmelser om arbete och arbetsförhållanden
  • 6 kap. Särskilda situationer där arbete utförs (t.ex. förpliktelser som gäller en allmän arbetsplats)
  • 7 kap. Skyldigheter för andra personer vars verksamhet inverkar på arbetsmiljön

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

  • 5 a kap. Arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och samarbete beträffande avvärjande av gemensamma risker

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008)

Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004)

Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg (633/2004)

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

Strafflag (39/1889)

  • 47 kap. Om arbetsbrott

 

Arbetarskyddsansvar - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I ett avgörande av högsta domstolen (HD:2013:56) behandlades det huruvida den tekniska chefen, driftschefen och skiftmästaren i en fabrik hade gjort sig skyldiga till ett arbetarskyddsbrott och förutsättningarna för att döma ut samfundsbot. En arbetstagare hade skadat sig då han använt en press vars reglage och skydd stred mot arbetarskyddsbestämmelserna.

I ett avgörande av högsta domstolen (HD:2010:34) sågs ett vattenverk som en sådan i arbetarskyddslagen avsedd gemensam arbetsplats där också företrädaren för stiftelsen var ansvarig för arbetarskyddet. Fastän aktiebolaget på beställning av stiftelsen hade utfört arbetet för att täcka bassängen, hade den som underhöll vattenverket lämnat på en raka som snurrade i bassängen. Till följd av händelserna skadade sig en arbetstagare hos aktiebolaget vid olyckan.

I Högsta domstolens avgörande (HD:2012:105) ansågs en arbetsledare ha gjort sig skyldig till arbetarskyddsbrott och vållande av personskada, då han hade försummat att övervaka att en klyvkniv användes på en cirkelsåg.

Arbetarskyddsansvar - Muualla tyosuojelu.fi