Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer är riktad till arbetstagare. Den ger en allmän bild av arbetstagarnas upplevda psykosociala belastning och av de skadliga psykosociala belastningsfaktorer som förekommer på arbetsplatsen. Enkäten har utarbetats som ett hjälpmedel för tillsynen, men arbetsplatserna kan även använda den själva.

Till enkäten har man valt frågor som i ljuset av forskningsresultat anknyter till de viktigaste skadliga psykosociala belastningsfaktorerna. I enkäten finns 23 påståenden, varav sju behandlar belastning som anknyter till organisering av arbetet, nio belastning som anknyter till arbetets innehåll och sex arbetets sociala funktion. I slutet av enkäten finns dessutom en fråga för att få en helhetsbild av belastning som försämrar respondentens hälsa.

Användning av enkäten i arbetarskyddstillsynen

Enkäten har utvecklats för användning av arbetarskyddsinspektörerna när de övervakar om arbetsgivaren har följt bestämmelserna om psykosocial belastning. Enkätresultatet ger arbetarskyddsinspektörerna en uppfattning om vilka skadliga belastningsfaktorer som förekommer på arbetsplatsen. Enkäten är en systematisk metod att samla in information från arbetstagarna om arbetsförhållandena för genomförandet av tillsynen. Den kan jämställas med en arbetsplatsrond, där inspektören utreder arbetssäkerheten och -hälsan på arbetsplatsen genom att diskutera med och ställa frågor till arbetstagarna. 

Enkäten genomförs i regel före arbetarskyddsinspektionen. Utifrån svaren kan tillsynen inriktas på förhållanden som belastar arbetstagarna speciellt ofta. Utifrån svaren som fås från enkäten kan inspektören utreda frågorna noggrannare vid inspektionen. 

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. De enskilda svaren ges inte till arbetsgivaren. Vid arbetarskyddsinspektionen presenteras enkätresultatet för arbetsgivaren på så sätt att enskilda respondenter inte kan identifieras. 

Enkäten kan även användas av arbetsplatserna 

Enkätmetoden kan även användas av arbetsplatserna. Enligt arbetarskyddslagen har arbetsgivaren som uppgift att identifiera och utreda belastningsfaktorer i arbetet och i de olika arbetsuppgifterna samt bedöma belastningsfaktorernas betydelse för hälsan. Mer information om detta finns på sidan Identifiering och bedömning. Denna enkätmetod kan fungera som ett hjälpmedel på arbetsplatsen när man identifierar de psykosociala belastningsfaktorerna på arbetsplatsen. 

Enkätmetoden kan även upprepas och då fungera som arbetsgivarens uppföljningsverktyg i bedömningen av om åtgärderna som valts för att minska den skadliga arbetsbelastningen har fungerat. Då kan enkätresultatet ge information om huruvida den skadliga arbetsbelastningen har minskat eller om det finns behov av ytterligare åtgärder.

Användningen av enkätmetoden har beskrivits mer utförligt i metodbeskrivningen.

Länkar

Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer (pdf)
Metodbeskrivning för enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer (pdf)
Enkäten på finska (pdf)
Enkäten på engelska

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?