Työsuojelutarkastus - Toimivallan käyttäminen

Arbetarskyddsinspektören följer upp om arbetsgivaren iakttar givna anvisningar och uppmaningar för att rätta till brister som strider mot arbetslagstiftningen på arbetsplatsen. Om inspektören konstaterar att arbetsgivaren eller någon annan förpliktad instans inte vidtar nödvändiga åtgärder eller att det på grund av ärendets natur inte är möjligt att skjuta upp ärendet, överför inspektören ärendet till arbetarskyddsmyndigheten för behandling.

Arbetarskyddsmyndighetens behandling innebär att regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet överväger om det är nödvändigt att vidta fortsatta åtgärder i ärendet. Man kan ålägga att brister som är större än ringa ska rättas till genom ett rättsligt förpliktande beslut eller genom förbud mot användning av en maskin eller anordning. Arbetarskyddsmyndigheten har möjlighet att påföra försummelseavgift för vissa försummelser som gäller beställaransvar och utstationering av arbetstagare.

Brister som upptäckts på arbetsplatsen kan i vissa situationer också anmälas till polisen.

Tabellen beskriver befogenhetsutövandet 2023:

Befogenhetsutövande Antal
Förpliktande beslut 222

Användningsförbud som fastställts av arbetarskyddsmyndigheten

31
Försummelseavgifter för beställaransvar 84
Försummelseavgifter för utstationerade arbetstagare 70
Begäran om utredning till polisen 503

Förpliktande beslut

Om inspektörens uppmaning inte iakttas, ålägger arbetarskyddsmyndigheten genom sitt beslut arbetsgivaren eller någon annan förpliktande instans att inom utsatt tid rätta till en situation som strider mot bestämmelserna. Som bot kan användas vite eller hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande av arbetet.

Syftet är att genom att iaktta förpliktelsen uppnå en nivå som uppfyller de lagstadgade minimikraven. Arbetsgivaren kan själv välja hur förpliktelsen ska uppfyllas. Efter att tidsfristen löpt ut övervakar arbetarskyddsmyndigheten att beslutet efterlevs.

Arbetsgivaren eller någon annan förpliktad instans samt en eventuell annan part ges tillfälle att bli hörd i ärendet. Dessutom reserveras arbetarskyddsfullmäktigen möjlighet att bli hörd. Beslutet kan överklagas genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.

Användningsförbud

Arbetarskyddsmyndigheten kan förbjuda användningen av maskiner, arbetsredskap eller andra tekniska anordningar, produkter eller arbetsmetoder tills de lagstridiga förhållandena har rättats till. För att effektivisera förbudet kan ett beslut om vite fattas.

Innan användningsförbudet meddelas ska arbetarskyddsmyndigheten höra parterna och arbetarskyddsfullmäktigen. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Försummelseavgift

Arbetarskyddsmyndigheten kan påföra försummelseavgift för vissa försummelser som gäller skyldigheterna enligt beställaransvarslagen och lagen om utstationering av arbetstagare.

Påförande av försummelseavgift förutsätter i regel att parten ges tillfälle att bli hörd i ärendet innan beslutet fattas. Ändring i avgiftsbeslutet kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Brottmål

Arbetarskyddsmyndigheten har ett nära samarbete med polisen och åklagaren i rollen som opartisk expert i brottmål. Arbetarskyddsmyndigheten kan till exempel göra en anmälan till polisen om lagstridig verksamhet som iakttagits vid en arbetarskyddsinspektion eller ge ett utlåtande till åklagaren på basis av förundersökningsmaterialet.

Om en arbetsgivare misstänks ha gjort sig skyldig till ett allvarligt arbetsbrott som är straffbart enligt en lag som övervakas av arbetarskyddsmyndigheten eller strafflagen, ska polisen underrättas om den verksamhet som iakttagits på arbetsplatsen. De allvarligaste gärningsformerna i strafflagen är bl.a. arbetarskyddsbrott, arbetstidsbrott, diskriminering i arbetslivet, ockerliknande diskriminering i arbetslivet och anlitande av olovlig utländsk arbetskraft.

Arbetarskyddsmyndighetens administrativa åtgärder riktar sig mot framtiden. Bedömningen av straffrättsliga påföljder riktar sig å sin sida mot det förflutna, det vill säga man bedömer försummelser som redan har inträffat. Administrativa och straffrättsliga processer utesluter inte varandra, utan båda kan vara anhängiga samtidigt.

Befogenhetsutövning - Muualla verkossa