Hyrt arbete - Arbetstider för hyrd arbetskraft

Bemanningsföretaget ansvarar för arbetstidsbokföringen.

Den uthyrda arbetstagarens arbetstid fastställs enligt arbetstidslagen och det tillämpade kollektivavtalet. Arbetsavtalet kan innehålla detaljerade uppgifter om arbetstiden.

Övertidsarbete ska alltid ske på användarföretagets initiativ. Övertidsarbete förutsätter dessutom samtycke av arbetstagaren. För varje enskilt övertidsarbete ska samtycke begäras på nytt. Övertidsarbete får inte utföras utan bemanningsföretagets kännedom, eftersom bemanningsföretaget i egenskap av arbetsgivare ansvarar för arbetstidsbokföringen och uppföljningen av övertidsarbetet samt betalningen av övertidsersättningen.

Arbetsskiftsförteckningen ska lämnas till arbetstagaren i god tid

I regel ska arbetsskiftsförteckningen lämnas senast en vecka innan arbetsperioden börjar. Därefter kan arbetsskiftsförteckningen endast ändras med arbetstagarens samtycke eller om det finns vägande skäl för att ändra arbetsarrangemangen. Kollektivavtal kan innehålla närmare bestämmelser om arbetsskiftsförteckningen.

I praktiken kan det uppstå situationer där det är omöjligt att ge arbetsskiftsförteckningen en vecka innan. Då ska arbetstagaren få den till kännedom så snabbt som möjligt.

Avtala med bemanningsföretaget om inställda arbetsskift

Användarföretaget har rätt att ställa in ett avtalat arbetsskift, om användarföretaget och bemanningsföretaget kommer överens om det. Användarföretaget ska utan dröjsmål informera både arbetstagaren och bemanningsföretaget om ett inställt arbetsskift.

Om ett arbetsskift ställs in kan bemanningsföretaget erbjuda arbetstagaren annat arbete enligt arbetsavtalet. Arbetstagaren ska ta emot arbetet som erbjuds. Om arbetstagaren inte tar emot arbetet behöver arbetsgivaren inte betala lön för det inställda skiftet. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda ersättande arbete ska arbetsgivaren betala lön för det inställda arbetsskiftet.

Bemanningsföretaget ansvarar för arbetstidsbokföringen

Bemanningsföretaget ansvarar för arbetstidsbokföringen. Om användarföretaget ansvarar för arbetsskiftsförteckningarna, lämnar användarföretaget de uppgifter som behövs för arbetstidsbokföringen till bemanningsföretaget.

Arbetstagaren eller användarföretaget uppger de utförda arbetstimmarna till bemanningsföretaget enligt separat överenskommelse. I allmänhet godkänner användarföretaget de arbetstimmar som den uthyrda arbetstagaren uppgett innan de lämnas till arbetsgivaren.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?