Behandlingstider - Yleistä

Förteckning över handläggningstider enligt förvaltningslagen (368/2014)

Enligt 23 a § i förvaltningslagen
ska en myndighet för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden som myndigheten avgör genom förvaltningsbeslut och som kan inledas endast på initiativ av en part. Detta gäller inte ärenden för vars del det föreskrivs om en tidsfrist för handläggningen.

På grund av bestämmelsen har man fastställt följande förvaltningsbeslut för arbetarskyddets ansvarsområden och förväntade handläggningstider för dem:

Förvaltningsbeslut

Förväntad handläggningstid

 Beviljande av kompetensbrev för laddare

 1 mån.

 Dispens för unga arbetstagare

 1 mån.

 Dispens från arbetstidslagen

 1 mån.