Undantag - Yleistä

Undantag som gäller alla medlemsstater

Från den huvudregel som nämns i EU:s kör- och vilotidsbestämmelse har det stiftats undantag som berör alla medlemsstater eller som gäller endast i vissa medlemsstater. Även om ordalydelsen i flera av undantagen avser fordon, utgår man i tolkningen från den transport för vilket fordonet används för vid given tidpunkt.

De undantag som gäller alla medlemsstater ingår i artikel 3 i förordningen. Enligt den tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte i någon medlemsstat på transporter som genomförs med

 • fordon som används för regelbundna persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer
 • fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av sådana fordon inte utgör förarens huvudsakliga uppgift
 • fordon vars högsta tillåtna hastighet uppgår till högst 40 kilometer i timmen
 • fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll
 • fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd
 • specialfordon som används för sjukvårdsändamål
 • specialfordon för bärgning som används inom en radie av högst 100 km från den ort där fordonet är stationerat
 • fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i bruk
 • fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton som används för icke-kommersiell transport av gods
 • kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods.

Undantag som gäller Finland

Förutom de ovan nämnda undantag som ska iakttas i alla medlemsstater har varje medlemsstat rätt att utesluta vissa transporter från tillämpningsområdet av förordningen om kör- och vilotider (och därmed även färdskrivarförordningen).

Artikel 5–9 i förordningen om kör- och vilotider behöver inte iakttas på följande slag av transporter och följaktligen behöver inte heller färdskrivare användas vid transporterna:

 • fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, husdjursskötsel eller fiske, för transport av produkter i företagets egen företagsverksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget. Enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i samma förordning får körtiden per dygn för dessa transporter vara högst 11 timmar, och vilotiden per dygn ska vara minst 10 timmar.
 • fordon eller fordonskombinationer med en största tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt postlagen (415/2011) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget och att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift
 • fordon som endast används på öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik
 • fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport
 • fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och transport av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare
 • fordon med 10–17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik
 • fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla
 • fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdar och för återlämning av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder till gårdarna
 • fordon som enbart är avsedda för transport av pengar eller värdeföremål
 • fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda
 • fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar relaterade till landsvägar såsom hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler
 • fordon som används för transport av levande djur från gårdar till lokala marknader och omvänt inom en radie på 100 kilometer från gårdarna eller från lokala marknader till lokala slakterier
 • specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker
 • fordon avsedda för transport av färdigblandad betong.

Vissa undantag som gäller iakttagandet av kör- och vilotider

Pauserna för bussar i linjetrafiken kan delas upp i perioder på 15 minuter, utan hinder av bestämmelserna i kör- och vilotidsförordningen. Undantaget gäller endast fordon som används i landskapet Lappland, Norra Österbotten eller Kajanaland, eller i sådana kommuner, där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Dessutom gäller undantaget fordon som används för resor, vars start- eller slutpunkt är i något av de nämnda områdena. Undantagen gäller dock inte fordon som används i Uleåborgs stad eller Kajana stad.

Avvikelser från kör- och vilotidsförordningen kan också göras vid transport av levande fisk mellan den 15 april och den 30 juni samt den 15 augusti och 31 oktober enligt följande:

 • den maximala dagliga körtiden förlängs med högst 2 timmar
 • den genomsnittliga körtiden på 45 timmar per vecka förlängs med högst 10 timmar
 • den totala körtiden för två på varandra följande veckor förlängs med högst 20 timmar.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?