Arbetshälsovård - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Företagshälsovården stöder arbetstagarens arbetsförmåga under hela karriären.

Företagshälsovård hör till alla arbetande arbetstagare. Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant och serviceproducenten av företagshälsovård planerar tillsammans innehållet och åtgärderna i företagshälsovården utifrån arbetsplatsens behov. De följer också upp och bedömer företagshälsovårdens funktion och utfall.

Målet för företagshälsovården är

 • en sund och trygg arbetsmiljö
 • förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar
 • upprätthållande och främjande av arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetsgivaren ordnat och tillhandahållit de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna.

Arbetshälsovård - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård, även om det bara finns en anställd. Däremot är ordnandet av sjukvård frivilligt för arbetsgivaren. Den lagstadgade företagshälsovården omfattar arbetsrelaterade hälsoundersökningar, en arbetsplatsutredning, stöd av arbetsförmågan och utredning av sjukdomar eller symptom som har samband med arbetet.

Red ut åtminstone följande frågor relaterade till företagshälsovården av din arbetsgivare:

 • var avtalet om företagshälsovård finns på din arbetsplats
 • vilka tjänster företagshälsovården på din arbetsplats omfattar och i vilka ärenden du kan anlita företagshälsovårdstjänster
 • vilka verksamhetsställen för företagshälsovården du kan besöka och om du kan använda tjänsterna utanför arbetstiden (t.ex. under veckoslut)
 • vem som är företagshälsovårdare och företagsläkare på din arbetsplats.

Företagshälsovården följer hälsotillstånd på förebyggande sätt med hälsoundersökningar i riskarbete 

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna regelbundna hälsoundersökningar vid företagshälsovården, om ditt arbete innehåller i författningarna fastställda omständigheter som orsakar särskild risk för ohälsa (till exempel buller, mjöldamm eller lösningsmedel) eller andra hälsorisker. Som arbetstagare har du en skyldighet att delta i lagstadgade hälsoundersökningar.

Om ditt arbete omfattar omständigheter som är förknippade med särskild risk för ohälsa, ordnas en hälsoundersökning för dig vid företagshälsovården då du inleder ditt arbete. I denna utreds det om du har sådana hälsorelaterade faktorer, sjukdomar eller särskild känslighet vilka

 • kan förvärras i arbetet
 • förutsätter särskilt skydd mot risker eller olägenheter i arbetet
 • hindrar dig från att börja arbetet i fråga.

Med hälsoundersökningar som görs med jämna mellanrum bedömer och planerar företagshälsovården hur din arbetsförmåga upprätthålls och stöds i arbetskarriärens alla skeden.

Vid behov följs ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga med mätningar, test eller laboratorieundersökningar. Företagshälsovården ger dig handledning i hälsoriskerna i arbetet och hur du kan främja din hälsa.

Hälsoundersökningar för att utreda en identifierad hälsorisk

Företagshälsovården ska göra en hälsoundersökning också när arbetet misstänks äventyra hälsan till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial överbelastning. Av en motiverad orsak kan du också själv be att företagshälsovården undersöker din hälsa för att reda ut din personliga arbetsbelastning.

Dessutom kan hälsoundersökningarna tidigt identifiera och förebygga missbruksproblem och hänvisning till behandling eller stöd.

Som arbetstagare är du skyldig att delta i de hälsoundersökningar av företagshälsovården vilka arbetsgivaren av en motiverad orsak hänvisat dig till.

Företagshälsovårdsförhandlingar till stöd för arbetsförmågan 

Om problem förekommer i din arbetsförmåga, är det möjligt att på grund av situationen ordna en företagshälsoförhandling för att utreda din arbetsförmåga och stöda din arbetshälsa. I företagshälsoförhandlingen deltar, utöver dig själv, arbetsgivaren och företrädare för företagshälsovården.

Arbetshälsovård - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare

Ordnandet av sjukvårdsvårdstjänster för arbetsplatsens personal är frivilligt för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovårdstjänster av

 • välfärdsområdenas verksamhetsenheter inom hälsovården
 • kommunala affärsverks och aktiebolags företagshälsovård
 • gemensamma företagshälsovårdsstationer för arbetsgivarna (företagshälsovårdsföreningar)
 • läkarcentralernas företagshälsovård.

Arbetsgivaren kan också själv ordna företagshälsovården.

Arbetsgivaren ska ingå skriftligt avtal om tjänsterna med företagshälsovården och göra upp en verksamhetsplan för företagshälsovården. Grunden för företagshälsovården är arbetsplatsutredningen om vilken företagshälsovården avlägger en skriftlig rapport. De ärenden som kommit fram i arbetsplatsutredningen beaktas vid utarbetandet och uppdateringen av verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetar också tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för hantering och uppföljning av arbetsförmågan samt för tidigt ingripande. 

Arbetsgivaren ska hålla framme avtalet om företagshälsovård och rapporten om arbetsplatsutredningen på arbetsplatsen för alla arbetstagare. 

En arbetsgivare kan få ersättning för kostnader för lagstadgad förebyggande företagshälsovård och för frivillig sjukvård från FPA när

 • tjänsterna tillhandahålls av personal som är behörig enligt lagen om företagshälsovård
 • arbetsgivaren har ett giltigt avtal om företagshälsovård
 • verksamhetsplanen för företagshälsovården är uppdaterad, och de planerade åtgärderna vidtas.

Rådgivning och handledning stöder arbetsplatsen

Information, rådgivning och handledning är en central och lagstadgad del av företagshälsovården. Syftet med verksamheten är att öka arbetsgivarens, arbetstagarnas och de andra arbetsplatsaktörernas kunskaper och färdigheter rörande arbetshälsan och -säkerheten. Ett annat mål är att främja attityder och rutiner som stöder arbetshälsan på arbetsplatsen. 

Arbetshälsovård - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD 2009:52) bröt en utvidgad företagshälsovård för alla tjänstemän mot kravet på opartiskt bemötande, eftersom byggarbetarna endast hade lagstadgad företagshälsovård. Den i sig tillåtna praxisen att engagera personalen var inte en godtagbar grund, eftersom alla tjänstemän inte var nyckelpersoner.

Arbetshälsovård - Muualla tyosuojelu.fissä

Arbetshälsovård - Sanasto

Vokabulär

Arbete som ger upphov till särskild risk för ohälsa  Företagshälsovården och arbetsgivaren bedömer i samarbete om det finns agenser på arbetsplatsen, vilka orsakar särskild risk för ohälsa. Sådana omständigheter kan vara till exempel buller, kemikalier, damm, nattarbete eller hot om våld. Faktorer som medför särskild risk för ohälsa i arbetet räknas upp i bilagan till statsrådets förordning (1485/2001). 
Arbetsplatsutredning Representanterna för företagshälsovården genomför en utredning på arbetsplatsen när verksamheten inleds eller arbetsförhållandena förändras. I arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården hur de hälsorisker och belastningsfaktorer som beror på arbetsmiljön och arbetsgemenskapen påverkar hälsan och arbetsförmågan. I arbetsplatsutredningen bedöms också resursfaktorer i arbetet. Företagshälsovården gör en skriftlig rapport över arbetsplatsutredningen, vilken arbetsgivaren ska hålla framme för arbetstagarna.
Verksamhetsplan för företagshälsovården  Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården, som ska innehålla gemensamma mål för företagshälsovården och de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som beror på dessa. Verksamhetsplanen grundar sig på arbetsplatsutredningen och de hälsorisker som konstaterats i den.
Företagshälsovårdsförhandlingar / företagshälsovårdens nätverksmöte / företagshälsovårdens trepartsförhandlingar Förhandlingar i vilken arbetstagaren, chefen och företagshälsovårdens representanter deltar. Syftet är att främja arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga samt hjälpa personen att fortsätta arbeta.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?