Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd

Arbetsgivaren får behandla endast sådana uppgifter om arbetstagaren eller arbetssökanden som är omedelbart nödvändiga med tanke på arbetsförhållandet och relaterar till skötsel av parternas rättigheter och skyldigheter eller de förmåner som arbetsgivaren tillhandahåller för arbetstagare eller som beror på arbetsuppgifternas särdrag. Inte ens med ett samtycke av arbetstagaren är det möjligt att avvika från nödvändighetskravet. Om skyddet av arbetstagares personliga uppgifter föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Föråldrade uppgifter om arbetstagare får inte förvaras på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska samla in personuppgifter i första hand hos arbetstagaren själv. Om arbetsgivaren samlar in personuppgifter någon annanstans än hos arbetstagaren, krävs det i allmänhet samtycke av arbetstagaren till insamling av uppgifter. Samtycke behövs dock inte om en myndighet lämnar uppgifter till arbetsgivaren för utförande av lagstadgade uppgifter eller om arbetsgivaren på lagstadgade grunder inhämtar kredit- eller straffregisteruppgifter för att reda ut arbetstagarens pålitlighet.

Arbetsgivaren ska redan i samband med planeringen av insamling av uppgifter fastställa varför det är nödvändigt att samla in personuppgifter för skötseln av arbetsuppgifterna och i vilket syfte personuppgifter samlas in. Bedömningen ska ske från fall till fall. Arbetsgivaren ska fastställa i förväg vems arbetsuppgifter omfattar att behandla personuppgifter. Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade, felaktiga eller onödiga uppgifter om arbetstagarna.

När arbetsgivaren behandlar sina arbetstagares uppgifter, ska den ta hand om ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose arbetstagarnas dataskyddsrättigheter och underlätta den registrerade att utöva sina rättigheter.

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att:

  • få information om behandlingen av sina personuppgifter
  • ha tillgång till uppgifterna
  • rätta uppgifterna
  • ta bort uppgifterna och bli bortglömd
  • begränsa behandlingen av uppgifter
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat
  • motsätta sig behandlingen av uppgifter
  • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

En registrerad kan inte utöva alla sina rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas av till exempel på vilken grund personuppgifter behandlas. Behandlingssituationer i arbetslivet är oftast lagstadgade då rätten att bli t.ex. glömd eller rätten till invändning inte kan tillämpas.

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet reglerar också övervakning av arbetstagare med tekniska hjälpmedel, arbetsgivarens rätt att öppna meddelanden i arbetstagarens personliga arbetsmail och när arbetsgivaren får reda ut arbetstagarens kreditupplysningar eller användning av droger. Dessutom begränsar lagen hanteringen av arbetstagares hälsouppgifter på arbetsplatsen.

Direktionsrätt, integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Lainsäädäntö

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?