Information om tjänsten - Yleistä

Tyosuojelu.fi är arbetarskyddsförvaltningens gemensamma nättjänst. Du kan ge respons på innehållet i Tyosuojelu.fi samt om nättjänstens funktion och brister på responsblanketten eller per e-post på [email protected]. Nättjänsten administreras av stödenheten för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Information om webbplatsens tillgänglighet finns på sidan Tillgänglighetsutlåtande.

Nättjänstens struktur

Nättjänsten har åtta huvudavsnitt:

  • Anställningsförhållande innehåller information om bland annat ingående av arbetsavtal, arbetstider, löner, semester och andra ledigheter i arbetslivet, permittering samt avslutande av anställningsförhållandet.
  • Arbetsförhållanden beskriver hur arbetet och arbetsmiljön bör planeras och hurdana krav som ska ställas på dem. Serviceområdet innehåller information om belastningsfaktorer i arbetet och bekämpning av olika risker och olägenheter.
  • Arbetshälsa och -olycksfall innehåller information om företagshälsovård, olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Arbetarskydd på arbetsplatsen ger anvisningar för innehållet i samarbetet inom arbetarskyddet, utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt bedömningen av olägenheter och risker. Dessutom presenteras arbetarskyddsförvaltningens indikatorer för arbetsförhållanden.
  • Grå ekonomi innehåller information om arbetarskyddsmyndighetens roll i bekämpningen av grå ekonomi och arbetsgivarens skyldigheter bland annat avseende personkort och arbetstagarförteckning.
  • Marknadskontroll beskriver tillsynen av aktörer som släpper teknisk utrustning ut på marknaden eller till användning. Med detta avses tillsynen av tillverkare, importörer och säljare av till exempel arbetsmaskiner och personlig skyddsutrustning.
  • Om oss beskriver arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och arbetarskyddsförvaltningen som organisation och arbetsplats. Här hittar du också bland annat arbetarskyddets publikationer, pressmeddelanden och webbnyheter.
  • Ärendehantering och kontaktuppgifter innehåller utöver arbetarskyddsförvaltningens kontaktuppgifter anvisningar om hur man ansöker om tillstånd och gör anmälningar.  På webbplatsen finns också blanketter och mallar för till exempel upprättande av arbetsavtal och arbetsintyg på arbetsplatsen.

Upphovsrätt, ansvarsförbindelser, cookies och behandling av personuppgifter

Upphovsrätt

Arbetarskyddsförvaltningen äger rättigheterna till materialet i nättjänsten om inget annat nämns. Innehållet får citeras och sidor länkas, men källan ska nämnas. Tyosuojelu.fi innehåller länkar till andra parters webbsidor vars innehåll arbetarskyddsförvaltningen inte ansvarar för.

Ansvarsfriskrivning

Arbetarskyddsförvaltningen strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet på nättjänsten och att uppgifterna på webbplatsen är korrekta och uppdaterade. Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar inte för olägenheter eller skador som orsakas av eventuella fel eller brister i nättjänstens innehåll eller av tekniska störningar. Arbetarskyddsmyndigheten ansvarar inte heller för material som länkats till webbplatsen och som publicerats av utomstående instanser.

På dessa sidor hittar du allmän information om lagstiftning angående arbetarskydd samt om arbetarskyddsmyndighetens verksamhet. Webbplatsen tar inte upp alla detaljer, specialfall och undantag i lagstiftningen, och därmed finns det inte alltid en entydig lösning på problem som kan tolkas på olika sätt. Arbetarskyddsförvaltningen ansvarar inte för omedelbara eller medelbara skador eller andra konsekvenser av praktisk tillämpning, tolkning eller missförstånd av innehållet i nättjänsten.

Arbetarskyddsförvaltningen förbehåller sig rätten att vid behov ändra sidorna eller begränsa tillgången till sidorna av tvingande skäl. Arbetarskyddsförvaltningen garanterar inte att nättjänsten kan användas utan avbrott.

Uppföljning av användningen (cookies)

Arbetarskyddsförvaltningen samlar in statistiska uppgifter om dem som besöker Tyosuojelu.fi. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten. Dessa uppgifter består bland annat av användarantal, tidpunkt, populäraste sidor, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och enskilda användares beteende framgår inte av statistiken. Cookies används vid insamlingen av statistiska uppföljningsdata. Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Du kan när som helst tillåta eller förbjuda kakor. Läs mer på sidan Kakpolicy för Tyosuojelu.fi.

Behandling av personuppgifter

Sidan Dataskydd innehåller dataskyddsbeskrivningar angående arbetarskyddsförvaltningens behandling av personuppgifter. Uppgifterna på Tyosuojelu.fi responsblanketterna sparas om avsändaren vill ha svar på responsen.