Fysikaliska agenser - Elektricitet - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

I allmänhet kräver elarbeten behörighet inom elbranschen, och lekmän får aldrig utföra elarbeten som kräver behörighet.

En god elsäkerhet förutsätter trygga arbetsmetoder och rätt inställning till elrelaterade risker samt ansvar. Arbetstagarna ska få handledning i trygga arbetsmetoder, och de ska ha tillgång till ändamålsenlig arbets- och skyddsutrustning. Tillverkarens installationsanvisningar ska iakttas.

De risker och störningar som elektrisk utrustning, användning av el och statisk elektricitet medför ska minimeras på arbetsplatsen. Utförandet av elarbeten förutsätter att det finns en ledare för, att personalen är kompetent och att lokalerna och verktygen är ändamålsenliga. Dessutom ska de som utför arbetet känna till bestämmelserna och föreskrifterna inom elbranschen.

I elarbeten under byggnadsarbeten ska man bland annat se till att

  • elapparater skyddas mot mekaniska skador
  • elapparater placeras så att man inte snubblar på dem
  • skyddsavstånden eller -konstruktionerna är tillräckliga när man arbetar i närheten av oisolerade elledningar.

Skyddsavstånden eller förebyggande av elolyckor med skyddskonstruktioner måste säkerställas när kranar och andra maskiner rör sig.

I drivningsarbeten ska man också iaktta minimiavstånden till elledningar. Maskiner, utrustning eller last får inte befinna sig närmare elledningar än minimiavståndet. Även virkesdepåer ska placeras så långt från elledningar att miniavståndet bevaras mellan lastningsutrustningen och elledningar.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar elsäkerheten samt tillverkare, importörer och säljare av elapparater. Tukes ger också ut branschguider.

Fysikaliska agenser - Elektricitet - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 8 § Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
  • 10 § Utredning och bedömning av riskerna i arbetet
  • 11 § Arbete som medför särskild fara
  • 12 § Planeringen av arbetsmiljön
  • 13 § Planeringen av arbetet
  • 34 § Arbetsplatsens belysning
  • 39 § Fysikaliska agenser och elsäkerhet

Elsäkerhetslag (1135/2016)

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

Fysikaliska agenser - Elektricitet - Muualla Tyosuojelu.fissä

Fysikaliska agenser - Elektricitet - Muualla verkossa