Kemiska agenser - CMR-ämnen - ASA-registret

Arbetsgivarens skyldigheter omfattar:

  • att föra en förteckning över cancerframkallande agenser och mutagena ämnen som används eller förekommer på arbetsplatsen
  • att utreda arbetstagarnas möjliga exponering för agenser som medför risk för cancersjukdom och för mutagena ämnen
  • att föra en förteckning över arbetstagare som exponeras för dessa
  • att informera arbetstagarnas representanter om förteckningen.

Om innehållet i förteckningen föreskrivs separat i lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom (452/2020, 3 §). Lagen trädde i kraft den 1 september 2020.

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till ASA-registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för cancerframkallande ämnen.

Arbetstagare ska anmälas årligen till ASA-registret:

  • om exponeringen har konstaterats på basis av biologiska exponeringsmätningar, arbetshygieniska mätningar eller utredningar och mätningar som har gjorts på andra arbetsplatser under motsvarande förhållanden
  • om det inte finns närmare information om exponeringsnivån ska sådana arbetstagare anmälas som har exponerats under året i fråga minst 2 timmar per arbetsdag under en period på 20 arbetsdagar (eller motsvarande exponeringstid, till exempel minst 1 timme under 40 arbetsdagar eller 40 timmar under ett år)
  • om en arbetstagare på grund av ett olycksfall, en produktionsstörning, ett exceptionellt arbetsskede eller av någon annan motsvarande orsak under en kort tidsperiod i ovanligt hög grad exponeras för en agens.

Även en arbetstagare som i sitt arbete exponeras för tobaksrök i omgivningen en betydande del av sin arbetstid (två till fyra timmar om dagen) under minst 40 arbetsdagar eller minst 80 timmar under ett år eller en arbetstagare som i arbetshygieniska mätningar har konstaterats exponeras för tobaksrök ska anmälas till ASA-registret.

Ytterligare information om anmälningsskyldigheten finns i ASA-registret på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig

Anmälan görs retroaktivt per kalenderår så att exponeringen året innan anmäls fram till slutet av mars innevarande år.

Arbetshälsoinstitutet ansvarar för ASA-registret. Arbetsgivaren ska anmäla exponeringen och de arbetstagare som utsätts för den till registret.

ASA-anmälningar kan göras på nätet via Arbetshälsoinstitutets tjänst:

Arbetshälsoinstitutet: Gör en ASA-anmälan på nätet

Betydelsen av ASA-registrering

ASA-registret har varit lagstadgat sedan 1979, och dess inverkan är indirekt. Med hjälp av registret strävar man efter att förebygga arbetsrelaterad risk för cancer, följa upp exponeringen på arbetsplatser och framför allt förbättra arbetsförhållandena.

Arbetshälsoinstitutet förvaltar ASA-registret, tar fram årsstatistik och följer regelbundet upp i vilken grad de anmälda arbetstagarna insjuknat i cancer. Med hjälp av registeruppgifterna får arbetarskyddsmyndigheterna exaktare information om de ställen där exponering förekommer och kan vid behov effektivisera tillsyns- och rådgivningsverksamheten.

Med hjälp av ASA-registrering kan man inte bevisa att cancerfall är arbetsrelaterade, utan fallen reds ut separat.