Arbetstid - Vilotid och raster - UUSI laki

Daglig rast

Arbetstagaren ska garanteras raster och vilotider enligt arbetstidslagen och det gällande kollektivavtalet. Olika branschers kollektivavtal kan innehålla raster och vilotider som avviker från arbetstidslagen.

Enligt huvudregeln i arbetstidslagen ska arbetstagaren ges tillfälle till en daglig rast i minst en timme, då arbetstiden per dygn är längre än sex timmar och arbetstagarens närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig för att arbetet ska kunna fortgå. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en kortare rast som dock ska vara minst en halv timme. Under rasten får arbetstagaren avlägsna sig från arbetsplatsen. Om arbetstiden överstiger 10 timmar om dygnet, har arbetstagaren rätt att hålla en rast på högst en halv timme efter åtta timmars arbete.

Om arbetstiden i skiftarbete eller periodarbete är längre än sex timmar, ska arbetstagaren ges tillfälle till minst en halv timmes rast eller tillfälle att inta en måltid under arbetstiden.

Dygnsvila

Huvudregel 11 timmar

Enligt huvudregeln om dygnsvila ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten dygnsvila på minst 11 timmar. Vid periodarbete får dygnsvilan förkortas till 9 timmar av orsaker som har att göra med organiseringen av arbetet. I fråga om glidande arbetstid eller flexibel arbetstid kan dygnsvilan på arbetstagarens initiativ förkortas till sju timmar.

Tillfälligt 7 timmar

Det är möjligt att avtala om tillfällig förkortning av dygnsvilan till sju timmar, om det behövs för att arbetet ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ifall arbetstagaren samtycker till det. De som får avtala om en tillfällig förkortning av dygnsvilan är arbetsgivaren och arbetstagarnas förtroendeman eller, om en sådan inte har valts, arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendeombudet eller någon annan företrädare för arbetstagarna.

Tillfälligt 5 timmar

Om arbetsarrangemangen eller verksamhetens art kräver det, får arbetstagarens vilotid förkortas till fem timmar för högst tre dygnsviloperioder i följd per gång:

  1. om det är fråga om skiftarbete enligt 6 § och arbetstagaren byter skift
  2. om arbetet utförs under flera etapper per dygn
  3. om arbetstagarens arbetsplats och bostadsort eller arbetstagarens olika arbetsplatser ligger långt från varandra
  4. i säsongbetonat arbete, för att en oförutsedd anhopning av arbete ska kunna åtgärdas
  5. vid olycksfall eller olycksfallsrisk
  6. i säkerhets- eller bevakningsarbete som kräver kontinuerlig närvaro för att egendom eller människor ska kunna skyddas
  7. i arbete som är nödvändigt för tryggande av verksamhetens kontinuitet.

Ersättande vilotid

Om arbetstagarens dygnsvila har förkortats, ska denna ges ersättande vila i samband med följande dygnsvila. Om det här inte är möjligt på grund av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, ska vila ges så snabbt som möjligt, dock inom 14 dygn. Ersättande vilotid ska ges som oavbruten och får inte förläggas till beredskapstid.

Förkortad vilotid för glidande arbetstid eller flexibel arbetstid behöver inte ersättas.

Veckovila

Huvudregel 35 timmar

När det gäller veckovila är huvudregeln att arbetstagaren under en period av sju dagar ska få en oavbruten vilotid som är minst 35 timmar. Denna vilotid ska i mån av möjlighet placeras i samband med söndagen.

I genomsnitt 35 timmar

Ledigheten kan också ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn. Vid ett sådant arrangemang ska ledigheten dock uppgå till minst 24 timmar under en period av sju dagar.

Veckovila i vissa situationer

I fortlöpande skiftarbete kan veckovilan ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en tid av högst 12 veckor. Vilotiden ska dock uppgå till minst 24 kontinuerliga timmar under en sjudagarsperiod. Om arbetsarrangemangen kräver det får vilotiden ordnas på ovan avsett sätt, om arbetstagaren ger sitt samtycke.

Om arbetstagarens arbetstid per dygn är högst tre timmar, får arbetstagaren i stället för 35 timmars kontinuerlig ledighet ges en kontinuerlig ledighet på 24 timmar en gång under sju dagar.

Ersättande vilotid

Om man under veckoledigheten exceptionellt varit tvungen att arbeta ska den förlorade veckoledigheten ersättas. Ersättningen kan utgöras av en lika lång avlönad förkortning av arbetstiden eller en summa som motsvarar enkel lön i form av veckoledighetsersättning.

Avvikelse från veckovila – arbete under veckovila

Om arbetsgivaren för att hålla i gång verksamheten tillfälligt behöver en arbetstagare i arbete under arbetstagarens vilotid eller om arbetets tekniska art eller skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen inte möjliggör att vissa arbetstagare helt befrias från arbetet, får undantag göras från bestämmelserna om veckovila.

Den tid som använts till arbete under veckovilan ska ersättas arbetstagaren så snart som möjligt, dock inom tre månader från utförandet av arbetet, så att arbetstagarens ordinarie arbetstid förkortas med en tid som motsvarar den vilotid som arbetstagaren inte kunnat få. Sådant arbete kan även ersättas genom att arbetstagaren utöver eventuella övertids- och söndagsersättningar får en särskild penningersättning som motsvarar enkel lön, om arbetstagaren samtycker till det.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?