Försummelseavgift

Försummelser av att uppfylla skyldigheterna i lagen om utstationering av arbetstagare ledar till administrativa påföljder, det vill säga en försummelseavgift. Avgiften ligger mellan 1 000 och 10 000 euro.

Försummelseavgift för det utstationerande företaget

Det utstationerande företaget kan påföras en försummelseavgift om företaget inte

 • gör någon anmälan alls om utstationeringen av arbetstagare, gör anmälan sent och efter det att arbetet påbörjats, eller om anmälan är bristfällig
 • kompletterar anmälan när väsentliga förändringar sker
 • ser till att det utses en företrädare för företaget i Finland eller om företrädaren inte har rätt att företräda företaget eller om arbetarskyddsmyndigheten trots upprepade försök inte kan nå företrädaren
 • håller information och utredningar tillgängliga så att arbetarskyddsmyndigheten kan granska dem vid sina inspektioner:
  • identifieringsuppgifter för företaget och information om ansvarspersonerna i det utstationerande företagets etableringsstat
  • identifieringsuppgifter för den utstationerade arbetstagaren
  • utredning över anställningsvillkoren som tillämpas på arbetstagarens arbetsavtal
  • utredning över grunderna för den utstationerade arbetstagarens rätt att arbeta
  • arbetstidsbokföring
  • löneuträkning
  • och ett finansinstituts verifikation över utbetalda löner.

Försummelseavgift för beställare

Pengar.Beställaren kan påföras en försummelseavgift, om beställaren

 • trots arbetarskyddsmyndighetens begäran inte hämtar in information hos det utstationerande företaget om var och hur företrädaren kan nås
 • och inte ger den information som beställaren får vidare till arbetarskyddsmyndigheten.

Arbetarskyddsmyndigheten begär den här informationen av beställaren, om myndigheten inte kan nå företrädaren. Om beställaren inte kan nå det utstationerande företaget ska en utredning lämnas till arbetarskyddsmyndigheten över hur man har försökt utreda hur företrädaren är anträffbar.

Försummelseavgift för byggherren och huvudentreprenören vid byggarbete

Byggherren eller huvudentreprenören kan påföras en försummelseavgift, om byggherren eller huvudenreprenören

 • inte hämtar in en utredning av det utstationerande företaget om den utstationerade arbetstagarens lön, när den utstationerade arbetstagaren har uppgett att lönebetalningen är bristfällig
 • inte lämnar ovan nämnda utredning till arbetarskyddsmyndigheten på arbetstagarens begäran.

Brister i lönebetalningen gäller fall där den utstationerade arbetstagaren inte har fått den minimilön som förutsätts i lagen om utstationering av arbetstagare.

En utstationerad arbetstagare kan rikta sin anmälan antingen till byggherren eller till huvudentreprenören. Om anmälan riktas till bägge, är båda parterna skyldiga att arbeta för att frågan utreds, men de kan komma överens om vilken part som ska uppfylla skyldigheten.

Påförande av försummelseavgift

Det är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk som övervakar lagen om utstationering av arbetstagare som genom sitt beslut påför försummelseavgifter.

Försummelseavgiften påförs en juridisk person. Försummelseavgiften kan påföras en naturlig person endast om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har försummat att uppfylla skyldigheten.

När försummelseavgiften bestäms beaktas försummelsens art, omfattning och att den är återkommande. I prövningen beaktas:  

 • har skyldigheten försummats helt eller delvis
 • har det med avsikt getts felaktiga eller vilseledande uppgifter
 • hur många arbetstagare gäller försummelsen eller hur länge har försummelsen pågått
 • eventuella tidigare försummelseavgifter
 • eventuell tidigare anvisning av arbetarskyddsmyndigheten om bristfälligt förfarande.

Försummelseavgiften kan lämnas opåförd eller påföras till ett mindre belopp som understiger minimibeloppet, om gärningen är ringa. En sådan situation kan uppstå till exempel när det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet, men utstationeringen har varit kortvarig och antalet arbetstagare få och arbetstagarnas rättigheter har inte äventyrats.

Om det på samma gång ska påföras försummelseavgifter för flera försummelser påförs en gemensam avgift. Den gemensamma avgiften får uppgå till högst 10 000 euro.